De tarieven in de vennootschapsbelasting zijn lager dan die van de per

sonenbelasting.Het BTW-aspect is ingewikkeld en vergt een juiste keuze.Inkomstenplanning behoort tot de mogelijkheden.Socialezekerheidsbijdragen beperken, betekent minder bescherming.Gevaar voor fiscale en sociale herkwalificatie bestaat steeds.