De vlucht loont

Nogal wat ondernemers oefenen hun activiteit uit via een vennootschap. Het grote voordeel daarvan is dat het belastingtarief (stukken) lager ligt dan het tarief bij de personenbelasting. In de personenbelasting betaalt men voor aanslagjaar 2002 vanaf 12.421 euro, 45 procent belasting. Samen met de personenbelasting moet echter ook aanvullende gemeentebelasting betaald worden. Die bedraagt al snel zeven procent. Dat betekent dat vanaf 12.421 euro, 48 procent totale personenbelasting moet betaald worden. Stel dat iemand met een bescheiden inkomen van 12.421 euro per maand, 100 euro belastbare opslag krijgt, dan zal deze van die 100 euro amper 52 euro netto overhouden. Dat is het typisch Belgische probleem. Onze tarieven zijn op zich nochtans niet abnormaal hoog in vergelijking met de ons omringende landen. Maar de hogere tarieven beginnen bij ons wel vanaf een toch wel erg laag inkomen. In Frankrijk moet voor aanslagjaar 2002 pas vanaf 36.476 euro een tarief van 46,75 procent betaald worden. Dus pas op een inkomen dat drie keer zo hoog ligt als in ons land. Tarief vennootschapsbelastingIn de vennootschapsbelasting is het hoogst mogelijke tarief 39 procent. Daar moet evenwel nog de crisisbijdrage bijgeteld worden van drie procent. Zo komt men op het alom bekende toptarief van 40,17 procent. Stukken lager dan de Belgische personenbelasting. Maar ook hier kan terloops gesteld worden dat België daarmee aan de (Europese) top staat. De afgelopen jaren is in vele landen gebruik gemaakt van de goed draaiende economie om de tarieven drastisch te verlagen. Schoolvoorbeeld daarvan is Duitsland. Dat land had tot inkomstenjaar 2000 een tarief dat vergelijkbaar was met België: 40 procent. Maar vanaf 2001 is dat gedaald tot 25 procent. In ons land blijft de 40,17 procent onverkort gehandhaafd. Zelfs de crisisbijdrage bestaat bij ons nog altijd. In het najaar zal dit dossier politiek op de tafel komen. De liberalen hebben altijd gesteld dat ook het tarief in de vennootschapsbelasting gevoelig moet dalen. Maar in de regeringsverklaring De brug naar de eenentwintigste eeuw staat te lezen dat dit budgettair een nuloperatie moet worden. De verlaging van het tarief moet netjes gecompenseerd worden door snoeiwerk in de aftrekposten. Met de ene hand terugnemen wat de andere heeft gegeven. Nu stellen de liberalen dat zij pogen de crisisbelasting op te heffen zonder budgettaire compensatie. Wat niet voorzien is in het regeerakkoord. Maar zelfs als men daar zou in slagen, is een reële vermindering van 1,17 procent te verwaarlozen in vergelijking met de inspanning die buurlanden hebben geleverd. Volledigheidshalve: het regeerakkoord stelt wel dat bijzondere aandacht zal uitgaan naar de KMOs. Vooral voor de kleine ondernemingen zullen technieken geïntroduceerd worden om investeringen met eigen middelen te stimuleren. Een van de pistes die de regering wil onderzoeken is om onder bepaalde voorwaarden een deel van de voor investeringen gereserveerde winsten volledig vrij te stellen van de vennootschapsbelasting. Maar van een drastische reële verlaging van de vennootschapsbelasting is tot op vandaag geen sprake.