Advertentie
Advertentie

De zondaressen van Opgrimbie

Het valt steeds meer op hoe een gedeelte van de groene beweging een nieuwe godsdienst aan het uitbouwen is. Ze slagen er althans in de eerste voorwaarden voor een nieuwe religie te scheppen, namelijk het culpabiliseren. Eerst iedereen murw maken door zondebesef en dan de sancties uitdelen.Lezen we niet in een bijdrage van Isabel Vertriest in de Tijd dat de kloosterlingen van Opgrimbie zwaar aan het zondigen zijn tegen de natuur door tegen heug en meug enkele hectaren bos in te richten als een kartuizerklooster, daar waar de planologische bestemming dit niet toelaat. Gelukkig zijn de kartuizerinnen van Opgrimbie niet alleen en kunnen ze het vagevuur delen met alle andere zondige kloosterzondenaars.Want dat schijnen de Savonarolas van het Vlaams Gewest te vergeten, namelijk dat geen enkel klooster, geen enkele abdij, in orde is met wat zij de wet noemen, met name de verroeste gewestplannen. Geen enkele abdij, op de witherenabdijen van Tongerlo en Postel na, is in orde met de gewestplannen. Waarom? Omdat de planbestemmingen uit 1972 veel te gedetailleerd waren om zulke meervoudige bestemmingen als abdijen te kunnen opnemen.Zo zien we een rijke verscheidenheid aan kloosterbestemmingen die onvermijdelijk en altijd moeten met de voeten getreden worden.- Abdij West-Vleteren :Is gelegen in een parkzone. Daardoor is iedere economische activiteit (landbouw, brouwerij) er verboden en moet het geheel opengesteld worden voor het publiek (met inbegrip van de gebouwen).- Abdijen van t Park en Keizersberg in Leuven :Zijn ook gelegen in een parkgebied.- Abdij van Averbode :Is gelegen in een zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen. Deze abdij kan dus net zoals vóór de Franse Revolutie haar openbaar karakter uitbaten, niettegenstaande de scheiding tussen Kerk en Staat. Voor de Franse revolutie werd de Kerk ook beschouwd als openbaar nut en kon er zowaar onteigend worden om kerken te bouwen. Wat Averbode betreft, is men dus naar de late Middeleeuwen teruggekeerd en heeft deze abdij dezelfde status als de luchthaven van Zaventem.Het is immers zeer verwonderlijk dat een religieuze instelling, die normaal niet door de Staat erkend wordt, toch beschouwd wordt als zijnde van openbaar nut. Als de abdij van Averbode beschouwd wordt als zijnde van openbaar nut, vraagt men zich af waarom dit ook niet het geval is met het klooster van Opgrimbie.- Abdijen van Tongerlo en Postel:Deze abdijen hebben zich het best aangepast aan de Vlaamse bureaucraten. Zij moeten over een geweldige lobby beschikken, want zij zijn erin geslaagd opgenomen te worden in een abdijzone. Een abdijzone is een zone waar de activiteiten zijn toegelaten die noodzakelijk zijn voor de abdij. Dat is ten minste duidelijk.- Abdij van Orval:Deze abdij is gelegen in een bosgebied: alles landschappelijk waardevol. Jagers- en vissershutten zijn toegelaten. Iedereen kent deze plaatsen en kan vaststellen dat deze planologische onnozelheden niet nageleefd kunnen worden en ook niet nageleefd hoeven te worden.Zij tonen eens te meer het failliet aan van de Belgische planologie. Het heeft toch geen zin met dergelijke voorschriften het openbare en private leven aan banden te leggen, en de natuur wordt er zeker niet door gered. Iedereen zal zich trouwens herinneren dat deze gewestplannen op duizenden plaatsen werden vervalst, maar dat het parket de benadeelden niet mocht verwittigen.Dat in dergelijke omstandigheden een nieuw klooster het moeilijk heeft om een eigentijdse vestigingsplaats te vinden, daar liggen de planologen niet van wakker. Maar, waar men wel van zou moeten wakker liggen, is het planologisch nationalisme dat de zaken voorstelt alsof wij achter een ijzeren gordijn leven en het land niet uit mogen. Martin DENYS