Advertentie
Advertentie

Definitieve arbeidsongeschiktheidmaakt overmacht uit en kan aanleiding

Definitieve arbeidsongeschiktheidmaakt overmacht uit en kan aanleiding geven tot een beeindiging vande arbeidsovereenkomst. Een nieuw hoofdstuk in de Welzijnswet voorziet in duidelijke regels voorde vaststelling vaneen definitieve werkverandering. De rechten van de werknemer worden gewaarborgd door een overleg- en beroepsprocedure, een tewerkstellingsplicht eneen mogelijkheid tot reintegratie.