Diploma's wederzijds erkend in EG-landen

Iedere burger van de Europese Gemeenschap met een universitair diploma of een diploma van het hoger beroepsonderwijs op zak kan in de toekomst in ieder land van de Gemeenschap zijn beroep uitoefenen. De EG-lidstaten werden het gisteren in Luxemburg immers eens over de wederzijdse erkenning van diploma's en opleidingen. Een beslissing van het allergrootste belang voor de uitbouw van de Europese eenheidsmarkt.

Om de opleidingen voor architekten, apotekers, geneesheren en verpleegkundigen in alle EG-lidstaten met mekaar in overeenstemming te brengen, werden reeds eerder de nodige afspraken gemaakt. De nieuwe richtlijn slaat op alle andere beroepen waar een hogere opleiding voor nodig is. Een diploma waarmee in België een hogere opleiding van tenminste drie jaar wordt afgesloten, mag door een andere EG-lidstaat niet meer geweigerd worden.

Tussen de opleidingen die voor éénzelfde beroep in de lidstaten verstrekt worden blijven evenwel verschillen bestaan, terwijl de beroepen in alle lidstaten niet dezelfde inhoud hebben. De lidstaten kunnen kandidaten voor een bepaald beroep zonder meer toelaten. Zij kunnen echter ook vragen dat zij hun beroepservaring aantonen. In dat geval kunnen de kandidaten zelf kiezen tussen een "test' of een "stageperiode' van maximaal drie jaar. Alleen voor beroepen waarvoor een "precieze kennis van het nationaal recht' vereist is kan het gastland uitmaken of het de kandidaat aan een bijkomend examen of stage onderwerpt. Dit geldt met name voor advokaten, juristen, notarissen, belastingadviseurs, oktrooigemachtigden, enz.

In beginsel moet de kandidaat zijn opleiding hebben genoten in een van de EG-lidstaten. Diploma's die buiten de Gemeenschap werden behaald worden erkend, als ze door het land waar de kandidaat vandaan komt zijn aanvaaard. Dit geldt met name voor Luxemburg, dat geen universiteit heeft, en voor Griekenland. Veel Grieken studeren in het buitenland. Als hun diploma door Griekenland wordt gehomologeerd, geldt het ook voor de andere EG-lidstaten.

De Belgische staatssekretaris voor Europese zaken en landbouw, Paul De Keersmaeker, onderstreepte het belang van de wederzijdse erkenning van opleidingen en diploma's voor het vrij verkeer van personen en diensten. België had evenwel in de richtlijn een aparte vermelding voor de ingenieurs willen opnemen. De ministers hebben de Europese kommissie gevraagd hiervoor zo snel mogelijk specifieke voorstellen in te dienen. In een aparte verklaring wordt verder onderstreept, dat de kandidaat, die in een andere lidstaat aan de slag wil, "de talenkennis moet bezitten die voor de uitoefening van zijn beroep noodzakelijk is'.

De thans goedgekeurde richtlijn moet nog naar het Europees parlement, dat eventueel wijzigingen kan voorstellen. De definitieve goedkeuring komt er op zijn vroegst eind dit jaar, begin volgend jaar. Daarna krijgen de lidstaten twee jaar de tijd om de noodzakelijke schikkingen te treffen. Dit betekent dat de afgestudeerden tot in 1991 moeten wachten om in een van de andere EG-lidstaten een baan te zoeken of een zaak te beginnen met het diploma of de opleiding die ze in eigen land respektievelijk verworven of genoten hebben.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud