Donderdag 1 februari

Het saldo van het sociaal statuut van de zelfstandigen duikt in 2002 bij een ongewijzigd beleid in de rode cijfers. De gecumuleerde reserves zakken bovendien vanaf 2004 onder het noodzakelijk werkkapitaal van 8 miljard frank. Dat blijkt uit de meerjarenplanning van het Algemeen Beheerscomité. Het Beheerscomité pleit voor nieuwe financieringsmiddelen en verwacht zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht van initiatieven die de regering neemt in navolging van het rapport van de werkgroep-Cantillon, die onlangs een aantal verbeteringen in het sociaal statuut van zelfstandigen voorstelde, ter waarde van 11,5 miljard frank.Het Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) stelde een praktische gids voor een actieve raad van bestuur samen. De gids dient als ondersteuning van een goede raad van bestuur bij Vlaamse bedrijven.De gids bevat een checklist voor huidige en toekomstige bestuurders en een databank van kandidaat-externe bestuurders.Zaterdag 3 februariMinister van Financiën Didier Reynders erkent dat de inkohiering van de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2000 ongeveer vier maanden vertraging heeft opgelopen door informaticaproblemen. Daardoor zullen bedrijven die te veel betaald hebben, langer moeten wachten op de terugstorting.Volgens VU-fractievoorzitster Frieda Brepoels verdient de overheid aan die vertraging zon 3 miljard frank.Maandag 5 februariAgalev wil dat er een heffing komt op de onderbenutting van bedrijfsgronden. Die zou worden ingevoerd naast de bestaande heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen. Veel bedrijven kopen de gronden rond hun vestiging op, maar die blijven dan vaak braak liggen, zegt Vlaams Agalev-parlementslid Isabel Vertriest.In het voorstel mogen bedrijven een grondvoorraad van 30 procent of maximaal 5 ha grond behouden, zodat ze over uitbreidingsmogelijkheden blijven beschikken. Kleine bedrijven worden van de heffing uitgesloten. De overheid moet in eerste instantie een beter sociaal statuut voor de zelfstandigen financieren. Het kan niet dat de zelfstandigen alleen moeten opdraaien om de pijnpunten uit hun systeem weg te werken, zegt minister van Middenstand Jaak Gabriëls.De Franstalige socialisten menen echter dat de rijke zelfstandigen de factuur moeten betalen.Dinsdag 6 februariDe raad van bestuur van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) vreest dat nieuwe, noodzakelijke stappen in de staatshervorming niet meer volgen, omdat de herfinanciering van de Franse Gemeenschap, en dus van het Franstalige onderwijs, verzekerd is.Het Vlaams Economisch Verbond verwerpt daarom het Lambermont-bis-akkoord.Woensdag 7 februariVanaf 1 mei moet een gespecialiseerde coördinator toezien op de veiligheid op bouwwerven. Hij moet een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken met allerlei voorschriften die de aannemers tijdens de bouwwerken moeten naleven.De extra kosten worden geschat op 0,5 à 5 procent van het bouwbudget. Bij werven van minder dan 1 miljoen frank wordt een soepeler procedure toegestaan. Dat staat in het KB op de veiligheidscoördinatoren dat woensdag 7 februari in het Staatsblad verschijnt.Het gaat om een aangepaste versie van het Koninklijk Besluit van mei 1999, dat door de Raad van State werd verworpen. Het nieuwe KB bepaalt dat, zodra twee of meer aannemers op een werf aan de slag gaan, de bouwheer een veiligheidscoördinator moet aanstellen.