Advertentie
Advertentie

Donderdag 27 september

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijft vasthouden aan haar eis voor een lineaire lastenverlaging, maar wil begrip tonen als die gefaseerd verloopt. De werkgeversorganisatie wil in de eerste plaats continuïteit en coherentie in het plan. Voorzitter Guy de Vaucleroy nam de scherpe toename aan werkgroepen op de korrel in de rondetafel over de sociale zekerheid.Vlaamse bedrijven die grondwater oppompen, betalen daar volgend jaar een hogere heffing voor. Door de vervanging van het getrapte door een lineair tarief voor verbruikers van meer dan 30.000 m3, worden vooral de grootste verbruikers zwaarder belast. Met de maatregel, die is opgenomen in het ontwerpprogrammadecreet bij de begroting voor 2002 en 6,25 miljoen euro (270 miljoen frank) zou opbrengen, wil de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), de bedrijven aansporen nog meer water te besparen en over te schakelen op oppervlaktewater.De activiteit in de uitzendsector daalde in augustus met 5,18 procent op jaarbasis. Dat deelde Upedi, de beroepsorganisatie van de uitzendsector, mee. De daling is uitsluitend te vinden bij de arbeiders. Daar zakte de activiteit in augustus met 8,38 procent. De activiteit in het bediendensegment steeg met 1,82 procent.Maandag 1 oktober 2001Voor het ABVV kan geen sprake zijn van een Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting, of van een heruitgave van de kortingen op de onroerende voorheffing, of andere vormen van fiscale spitstechnologie. Het ABVV hekelde dat de enige prioriteit in de Vlaamse begroting 2002 de belastingvermindering is. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in Vlaanderen steeg in een jaar tijd met 13.405 personen of 7,6 procent tot 189.917 personen. Zon stijging van de werkloosheid op jaarbasis kwam niet meer voor sinds april 1996. Vorige maand daalde het aantal NWWZs op jaarbasis nog met 3 procent. De Belgische werkloosheid steeg op jaarbasis eveneens, maar in Wallonië is nog een daling van de werkloosheid zichtbaar.Dinsdag 2 oktober 2001De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), mikt op een afschaffing of verlaging van gemeentelijke bedrijfsbelastingen in Vlaanderen - zoals de belasting op drijfkracht en die op tewerkstelling - als alternatief voor de Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting, waartegen Franstalig België een veto heeft uitgesproken. De sociale partners geven noch een advies over de loonkostenontwikkeling in België, noch over de impact van de lastenverlaging. Zowel vakbonden als werkgevers houden zich aan een eigen interpretatie van de cijfers uit het technische CRB-rapport. De regering weet dat vakbonden en werkgevers diametraal tegenover elkaar staan. Het enige dat overblijft, zijn de cijfers van de technici, merkt een van de partners op.Over de periode 1984-1999 steeg het aantal aangeslotenen in de regeling zelfstandigen van de kinderbijslag met 20,69 procent. Het aantal gezinnen dat kinderbijslag ontving uit die regeling daalde evenwel met 24,89 procent en het aantal rechtgevende kinderen nam met 24,77 procent af. Deze tegenstrijdige evolutie is te verklaren door het feit dat veel gemengde gezinnen (met een zelfstandige en een loontrekkende) de aanvraag voor kinderbijslag indienen in het interessantere stelsel van de werknemers. Woensdag 3 oktober Het merendeel van de bedrijven komt de sociaal-juridische verplichtingen niet na. Bij ruim 95 procent van de ondernemingen is het arbeidsreglement niet in orde, en een kleine 90 procent treedt de verplichtingen met betrekking tot arbeidsduur en overuren met voeten. Ook de kostenvergoedingen en de bedrijfswagens zijn probleemdossiers. Dat blijkt uit een studie van het sociale secretariaat SD-Worx.