Draaiboek collectief ontslag

1. De werkgever heeft het voornemen over te gaan tot collectief ontslag.2. De werkgever overhandigt de ondernemingsraad een schriftelijk verslag met vermelding van de re denen, het aantal, de periode, de criteria en de uitkeringen.3. De werkgever zendt deze informatie aan VDAB, FOREM of ORBEM.4. Ten vroegste één dag later wordt het verslag toegelicht aan de ondernemingsraad.5. De werkgever raadpleegt de ondernemingsraad over de mogelijkheden tot voorkoming, vermin dering of verzachting van het collectief ontslag.6. De werkgever antwoordt op eventuele vragen, suggesties of tegenvoorstellen.7. De werkgever geeft kennis van zijn voornemen tot collectief ontslag aan VDAB, FOREM of ORBEM, met vermelding van de redenen, het aantal, de periode, de raadpleging, het schriftelijk verslag, het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad en enkele administratieve gegevens.8. Deze kennisgeving moet tegelijkertijd gezonden worden aan de ondernemingsraad.9. Binnen 30 dagen hieropvolgend mag de werkgever niet opzeggen (cool down) en kunnen de werknemers bezwaar indienen tegen het niet naleven van de procedure.10. De termijn van 30 dagen kan verlengd worden (met maximum 30 dagen) door de directeur van VDAB, FOREM of ORBEM. Tegen een verlenging kan de werkgever beroep aantekenen bij het beheerscomité.11. Vervolgens mag de werkgever overgaan tot ontslag.