Drie gewesten, één strijd tegen verpakkingsafval

(tijd) - Het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest zijn zo goed als rond met een samenwerkingsakkoord omtrent de aanpak van de verpakkingsafval. Het akkoord moet in het najaar nog het fiat krijgen van de gewestraden. Met dit akkoord nemen Wallonië en Brussel de aanpak over die het Vlaamse gewest reeds in het eerder dit jaar goedgekeurde afvalstoffendekreet had vooropgezet. Die draait rond een terugnameplicht en een in de tijd toenemende verplichting tot recyclage.Met dit akkoord, dat langs Vlaamse kant reeds op 20 juli door de regering werd goedgekeurd, wordt tegemoetgekomen aan de vrees van de verpakkingsindustrie in Vlaanderen voor een konkurrentievervalsing vanuit de andere gewesten. Dat gevaar was inderdaad reëel, inzover Brussel en Wallonië een laksere houding konden aannemen ten aanzien van de verpakkingsafval. Het akkoord voorziet nu echter in een uniforme regeling voor de drie gewesten. Of waar een volwassen regionalizering toe kan leiden.