ECO-beton staptin kleinschalige waterzuivering

De Vlarem II-wetgeving die normen inzake afvallozing oplegt, creëert de komende negen jaar een immense behoefte aan kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Van de circa 6 miljoen inwoners in Vlaanderen kan naar schatting 15 tot 30 procent door versnipperde bebouwing - niet tegen een aanvaardbare kostprijs kunnen worden aangesloten op een centraal grootschalig waterzuiveringsstation. De helft kan zelfs nooit aangesloten worden op een openbare riolering. De oplossing moet dan ook gezocht worden in kleinschalige waterzuivering.Het grootste probleem voor waterzuivering zijn landelijke gebieden met een versnipperde bebouwing. Momenteel lozen afgelegen woonentiteiten via een sterfput, een septische put of rechtstreeks in een beek of open gracht. Reken daarbij jaarlijks in Vlaanderen 4.000 nieuwbouwwoningen die ook niet op riolering kunnen worden aangesloten - in Wallonië gaat het om een 3.000 stuks en er ontstaat een probleem van formaat. Het enige valabele alternatief voor deze woningen om aan de Vlarem II-normen te voldoen, is een kleinschalige, volbiologische waterzuiveringsinstallatie waarbij de afvallozer zelf instaat voor de aanleg, de exploitatie en de financiering van zijn waterzuivering. Ter compensatie kan hij aanspraak maken op een vrijstelling van heffing op afvalwater en op subsidiëring van het Vlaams Gewest. Die subsidie is echter willekeurig. Meestal ontvangen nieuwe woningen geen subsidie en bestaande wel. Daarnaast is het subsidiebedrag niet eenvormig. Het Vlaams Gewest geeft subsidies aan particulieren die een individuele waterzuiveringsinstallatie plaatsen op voorwaarde dat ze in een gemeente wonen die een milieuconvenant heeft afgesloten. Voor elke frank die de gemeente in dat geval subsidieert, past het Vlaamse Gewest een frank bij tot een maximum 40.000 frank. In Vlaanderen hebben zeven gemeenten op tien een milieuconvenant ondertekend.De situatie in Wallonië ziet er heel anders uit. Nieuwbouwwoningen zijn in Wallonië wel vrijgesteld van een heffing op afvalwater, maar ze ontvangen nooit subsidies. Bestaande woningen krijgen daarentegen wel subsidies. Onlangs werd door de Waalse regering een decreet goedgekeurd waarbij elke bestaande woning in Wallonië sowieso een subsidie krijgt van 100.000 frank, in tegenstelling tot 60.000 frank vroeger. Een enorm verschil met de bedragen die in Vlaanderen toebedeeld worden.Het is toch opmerkelijk dat Wallonië steeds achterop hinkt, maar dat de Walen in de wetgeving op waterzuivering al veel verder staan dan de Vlamingen, zegt Hilde Cuykx, gedelegeerd bestuurder van ECO-beton in Sint-Truiden en specialist in waterzuivering. Alle gemeentelijke rioleringsplannen in Wallonië zijn al meer dan twee jaar geleden opgemaakt en goedgekeurd door het Waals Gewest, terwijl de provinciale overheid in Vlaanderen er nu pas aan begint. Op dit ogenblik hebben drie Vlaamse gemeenten op tien hun gemeenteplan opgemaakt. Hopelijk tegen het eind van het jaar allemaal, zegt Cuykx.Aangezien er volgens de Vlarem II-wetgeving tegen 2005 zon 300.000 woningen in Vlaanderen over een eigen waterzuiveringsinstallatie moeten beschikken, ligt er voor bedrijven gespecialiseerd in waterzuivering zoals ECO-beton een grote markt open. ECO-beton heeft al sinds eind jaren 70 een ruime ervaring en knowhow opgebouwd in de behandeling en zuivering van industriële afvalwaters alsook in de opvang, het opnieuw benutten, de filtering en de infiltratie van regenwater. De jongste jaren begon dit snelgroeiend bedrijf zijn kennis van afvalwaterzuivering gebruiken op huishoudelijk vlak, namelijk voor de ontwikkeling van kleinschalige waterzuiveringstations voor eengezinswoningen.Eind vorig jaar bracht ECO-beton Ecopure-compact op de markt, een nieuwe techniek voor waterzuivering. Ecopure compact is een volbiologisch, kleinschalig waterzuiveringstation met geïntegreerde vetvanger voor eengezinswoningen gebaseerd op de techniek van het wervel- en zwevend bed.Deze techniek ontleent zijn naam aan de toestand waarin het dragermateriaal in de bioreactor zich bevindt. Het dragermateriaal waarop de bacteriën zich vastzetten is ofwel aan het wervelen in het water (wanneer er belucht wordt); ofwel - wanneer er geen zuurstof wordt ingebracht - zweeft het net onder de waterspiegel.De naam Ecopure staat voor ecologisch (eco) omdat er in het systeem enkel natuurlijke stoffen en processen worden aangewend en zuiver (pure) omdat het behaalde reinigingsniveau alle voorgeschreven normen overtreft. Het volbiologische zuiveringsproces verloopt in drie stappen: de voorbehandeling, de biologische zuivering in de bioreactor en de nabezinking. De drie stappen zijn bij Ecopure compact geïntegreerd in een compacte kuip, wat zeer ruimtebesparend is. Een belangrijk voordeel is dat het systeem eenvoudig uitbreidbaar is en dus kan meegroeien met het gezin zonder dat de tuin moet omgewoeld of de oprit opengebroken moet worden. De uitbreiding gebeurt gewoon door in de bioreactor dragermateriaal (blokjes polyethyleen) toe te voegen wat. Dat is zeer eenvoudig omdat je via het mangat in de drie compartimenten van de zuiveringsinstallatie komt. Dit laatste maakt Ecopure compact zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.Het systeem brengt geringe exploitatiekosten met zich. Zo zijn er zeer lage energiekosten omdat er niet permanent belucht wordt maar met intervallen. Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld systeem voor vier bewoners bedraagt 1.700 frank per jaar. Daarnaast is er geringe slibaanmaak en moeten er geen voedingsstoffen toegevoegd worden. Met het nieuwe systeem werd geprobeerd de negatieve aspecten van de vorige systemen weg te werken.Intussen treft de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voorbereidingen voor het testen en certificeren van individuele zuiveringsinstallaties. Zon certificatie kost 2 miljoen frank, zegt Cuykx, en geldt alleen voor Vlaanderen. Daarom hebben de fabrikanten van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater zich verenigd in een VZW waarin ze nationale erkenning van de installaties eisen. Het probleem is dat in het kader van nationale erkenning rekening gehouden moet worden met de richtlijn van de Europese Unie, maar die is nog niet goedgekeurd. Er is dus nog werk aan de winkel, besluit Cuykx. AVDB