Een onderneming kan ervoor opteren het statuut van onderneming in moe

ilijkheden of in herstructurering aan te vragen bij de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Dit statuut laat onder meer toe de brugpensioendrempel maximaal te verlagen tot 50 jaar. De aanvraag om het statuut te verkrijgen, moet vergezeld zijn van een herstructureringsplan dat voor advies aan de ondernemingsraad werd voorgelegd. De werkgever zal in het plan arbeidsherverdelende maatregelen moeten opnemen waarmee de impact op de tewerkstelling tot een minimum wordt beperkt.