Een rechtspersoon is onderworpen aan vennootschapsbelasting als deze e

en onderneming exploiteert of zich bezighoudt met activiteiten van winstgevende aard.Volgens recente rechtspraak voldoet het loutere beheer van onroerende goederen niet aan de voormelde omschrijving.Een patrimoniumvennootschap die zich beperkt tot het loutere beheer van haar activa is bijgevolg niet onderworpen aan vennootschapsbelasting maar wél aan de rechtspersonenbelasting.Dat heeft gevolgen voor de belastingdruk: zowel huurinkomsten als meerwaarden worden in de rechtspersonenbelasting totaal anders belast dan in de vennootschapsbelasting.