Advertentie
Advertentie

@ Een werkgever heeft de plicht zijn werknemer op de werkvloer te cont

roleren. De regelgeving voor het e-mail- en internetverkeer binnen het bedrijf werd onlangs nog in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) gegoten. Net als de werkgevers, hebben leerkrachten en/of schoolhoofden de plicht van toezicht binnen de schoolmuren. Die plicht spruit voort uit de aansprakelijkheid die leraars en/of schoolhoofd dragen voor alle schade die op school wordt veroorzaakt. Algemeen zijn de ouders verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door hun (minderjarige) spruiten. Binnen de schoolmuren verschuift die aansprakelijkheid naar de leraar en/of schoolhoofd. Om eventuele schadegevallen te voorkomen, heeft de leraar inzage in de op school geschreven e-mails. Zo kan bijvoorbeeld worden ingegrepen als enkele leerlingen via mail een brandstichting bekokstoven.Maar doet dat inzagerecht geen afbreuk aan het recht op privacy? Ieder mens, ook een minderjarige, heeft recht op privacy. Aan dat universeel recht valt inderdaad niet te tornen, stelt Patrick van Eecke, advocaat bij Landwell en onderzoeker aan de KU Leuven, in een duiding. De leraar moet met andere woorden balanceren tussen zijn plicht en de rechten van de leerling. Bij een conflict is het een feitenkwestie en beslist de rechter, aldus Van Eecke.Wat als diezelfde leerlingen plannen voor een brandje op papier uitwisselen? Van Eecke: Elektronische communicatie is beter beschermd. Op een overtreding van de wet op het telecommunicatiegeheim staan strenge straffen. Berichten op papier worden geregeld volgens de algemene privacyregels en overtredingen krijgen geen strafrechtelijke vervolging. Er bestaat wel een briefgeheim maar dat geldt enkel voor een aan De Post toevertrouwde brief. Een papiertje kan de leraar dus zonder veel problemen onderscheppen. Bij een e-mail moet hij uit zijn doppen kijken.De advocaat pleit ervoor dat het inzagerecht door het schoolhoofd of de netwerkverantwoordelijke wordt uitgeoefend. Het maakt de kans dat de relatie tussen leraar en leerling vertroebelt een pak kleiner, besluit Van Eecke.@ De populairste muziekspelers zijn Windows Media Player van softwaregigant Microsoft en RealOne Player van het bedrijf RealNetworks. Met de muziekspelers luisteren computergebruikers naar cds en mp3s - internetformaat voor audiobestanden en krijgen bijkomende diensten als biografische informatie over de artiest of groep waarvan het nummer te horen is. Volgens een werkgroep van Europese privacyregelgevers bevatten deze muziekspelers softwarecomponenten die heimelijk worden geïnstalleerd op een computer om persoonlijke informatie over bijvoorbeeld de beluisterde nummers terug te sturen naar de softwarefabrikanten. De Europese autoriteiten catalogiseren deze componenten dan ook als onzichtbare en onwettige programmas, zeg maar spyware of software die in het geniep spioneert. Dat staat te lezen in een nog niet gepubliceerd document van de werkgroep dat The Wall Street Journal kon inkijken.De Europese regelgevers plannen de muziekspelers en andere (spy)software te onderwerpen aan de Europese privacywetten, eender waar in de wereld de softwareproducten of de websites (fysiek) gevestigd zijn. Worden die woorden in daden omgezet, dan breidt Europa zijn bevoegdheden op het vlak van privacy gevoelig uit.Je zou versteld staan hoe weinig wij aanvangen met die gegevens, reageerde een topman van RealNetworks geërgerd.