Emissie van stookinstallaties wordt weldra strenger

Voor bestaande stookinstallaties en voor nieuwe industriële installaties beneden de 50 megawatt zullen weldra in het staatsblad nieuwe emissienormen verschijnen, die zowel de uitstoot aan zwavel als aan stikstofoxides bepaalt. Dit valt immers nog onder lopende zaken. Meteen neemt België binnen de EG opnieuw het voortouw inzake milieuwetgeving. Konkreet komt deze verstrenging van de emissienormen erop neer dat meer zal overgeschakeld worden naar lichtere brandstoffen en alleszins naar brandstoffen met een lager zwavelgehalte. Binnen de Benelux zal trouwens vanaf 1 oktober dit jaar het zwavelgehalte in stookolie en diesel gereduceerd worden van O,3 % tot 0,2 %, konform de EG- richtlijn terzake. Dit betekent voor België een vermindering van 20.000 ton SO2 per jaar. De nieuwe emissienormen in België zullen de totale hoeveelheid aan SO2 terugbrengen tot 184.000 ton op jaarbasis, terwijl volgens de EG-voorstellen België in 1998 nog een kwantum van 212.000 ton mag halen.