Advertentie
Advertentie

Enig loket verlicht milieumeldingsplicht bedrijven

De Vlaamse regering keurde gisteren een ontwerpdecreet goed van de minister van Leefmilieu, Vera Dua, dat de oprichting beveelt van een enig loket waar bedrijven hun milieu- en natuurverplichtingen moeten melden.Het is de bedoeling dat de bedrijven alle informatie over hun milieubeleid voortaan eenmaal per jaar tegen een vaste datum én via één enkel geïntegreerd formulier kunnen melden aan de overheid. Nu zijn bedrijven verplicht tal van formulieren over te maken aan verschillende instanties en op verschillende tijdstippen. Via het enig loket kunnen bedrijven hun milieujaarverslag, hun afvalstoffenmelding, hun aangifte inzake heffing op waterverontreiniging en hun aangifte inzake winning van grondwater via een enkel meldingsformulier communiceren aan de overheid. De creatie van het enig loket leidt ongetwijfeld tot minder papierwerk voor de bedrijven en de overheid, een meer klantvriendelijke werkwijze bij de overheid, het verhogen van de relevantie voor het beleid van de bij de bedrijven opgevraagde informatie en tot een vlottere verwerking en een efficiënter beheer en gebruik van de gegevens.Het ontwerp regelt eveneens de stilzwijgende milieuvergunning. Volgens de huidige reglementering moet de politieke overheid binnen een vooropgestelde termijn beslissen over vergunningsaanvragen. Doet ze dit niet binnen de termijn dan wordt de vergunning, bij een beslissing in beroep, stilzwijgend verleend. Er kunnen dan ook geen bijzondere vergunningsvoorwaarden opgelegd worden. De Europese overheid had evenwel bezwaren tegen deze manier van handelen. Het systeem van de stilzwijgende vergunning wordt dan ook geschrapt. De overheid wordt verplicht om binnen een termijn van dertig dagen over het beroep uitspraak te doen.