Advertentie
Advertentie

Europees debat over asielbeleid noodzakelijk

Een groot deel van de wereldbevolking tracht hier een beter bestaan te vinden. Welzijnswerkers uit de onthaalindustrie gaan de facto hand in hand met mensensmokkelaars om zoveel mogelijk mensen naar hier te sluizen: de enen willen open grenzen en trachten de vesting Europa te slopen; anderen vinden, zoals in het kerstverhaal, dat er nog plaats is in de herberg. België wordt in dit getrappel het meest onder de voet gelopen omdat alom bekend is dat in dit land van foefelaars alles kan en men zijn verantwoordelijkheid graag afschuift. De obsessie van de gevestigde orde door de opgang van het Vlaams Blok leidt tot paniekmaatregelen die het allemaal nog erger maken. Terwijl bijvoorbeeld in Abu Dabi niemand een inreisvisum krijgt die niet minstens een MO-diploma heeft en de meeste andere EU-landen strikte regels hanteren, is België het naïefste en vrijgevigste onthaalland, met Vlaanderen aan de spits van de edelmoedigheid.De EU die 375 miljoen inwoners telt, heeft minstens 20 miljoen allochtonen uit Derde Wereld. Het precieze aantal is op miljoenen na niet te achterhalen, want genaturaliseerden zijn statistisch verdwenen. Miljoenen zijn hier geboren, miljoenen zijn nagekomen, honderdduizenden verblijven hier illegaal (zonder papieren) of leven ginder van een uitkering uit Europa. Miljoenen wachten op gezinshereniging, hopende op een huwelijk met kinderen van in Europa verblijvende allochtonen.Werkgeversorganisaties willen buiten de EU ronselen voor sommige beroepen (vrachtwagenchauffeurs, lassers, plaatslagers, bouwvakkers, informatici...) of voor ongeschoolde jobs waar de plaatselijke bevolking voor bedankt. De vakbonden hebben blijkbaar niet door dat dit een poging is om de wet van vraag en aanbod te omzeilen, die wil dat de lonen worden verhoogd tot het evenwichtsniveau waarop alle vacante betrekkingen worden vervuld. Het is echt verwonderlijk dat links met massale inwijking de lonen onder druk wil zetten en de eigen werkende bevolking benadelen.Een VN-rapport spreekt zelfs van de nood aan tientallen miljoenen migranten. Voor het meest kritieke land, Duitsland, is de VN-studie het meest expliciet, met vier scenarios voor de komende halve eeuw: zonder immigratie daalt de bevolking van Duitsland van thans 82 tot 59 miljoen in 2050; bij voortzetting van de huidige trends van bevolking en immigratie daalt ze tot 73 miljoen, al komen er dan nog 11 miljoen migranten bij; wil men het huidige bevolkingsaantal handhaven, moeten er 18 miljoen migranten bij; als men de huidige werkende bevolking op peil wil houden, moeten er zelfs 25 miljoen migranten komen. De totale bevolking zou dan over twee generaties 92 miljoen bedragen waarvan 33 miljoen allochtonen of nazaten. Dat is een jaarlijkse instroom van 458.000 mensen in de Bondsrepubliek.Er is nog een vijfde hypothese, namelijk dat de verhouding van de werkende bevolking tot het aantal gepensioneerden op het huidige peil zou blijven: de bevolking van Duitsland zou dan tot 299 miljoen moeten stijgen, door een jaarlijkse toevloed van 3,4 miljoen allochtonen, die dan 80 procent van de bevolking zouden uitmaken!Hoe kan dan nog sprake zijn van Duitse Leitkultur en Duitse identiteit, vraagt men zich dan af? Wat zal dan het lot zijn van de Belgen die hun nationaliteit (met de snel-Belgwet) te grabbel gooien en die als natie toch al nauwelijks bestaan? Waar staan dan de Vlamingen? Wat dan met de westerse waarden zoals de mensenrechten en de verworvenheden van de grote emancipatiebewegingen (scheiding van kerk en staat, vrije meningsuiting, vakbondsvrijheid, rechten van de vrouw)? Zal zon Europa nog Europees kunnen zijn? Willen we zon massale volksverhuizingen? Opiniemakers trachten deze vraag weg te moffelen en de steller ervan in de racistische verdomhoek te gooien, maar het is de vraag waar de burger wakker van ligt. Er kan maar één antwoord op zijn. In het begin van de jaren zeventig verhief het rapport van de Club van Rome Grenzen aan de groei de nul-groei tot bijbel; een kwarteeuw later jammeren dezelfde politiek correcten, die inmiddels abortus en euthanasie hebben gelegaliseerd en het huwelijk en gezin hebben geridiculiseerd, dat de bevolking niet op peil zit en dat hun pensioen, ja zelfs de toekomst in gevaar is. Daarom willen zij miljoenen mensen ontwortelen om onze groeicijfers verder op te vijzelen en onze pensioenen te verzekeren. Dat mag dus niet.Er moet dringend een debat komen dat dan in het Belgisch voorzitterschap tot een Europese consensus moet leiden waarvoor ondergetekende volgende vijf standpunten bepleit:1 We kunnen onze huidige manier van leven en produceren nooit extrapoleren, noch in de tijd, noch in de ruimte, omdat wij de grenzen van de groei hebben bereikt/overschreden; daarom kan de EU geen immigratiegebied zijn; we kunnen dan ook nooit alle mensen ter wereld die het slechter hebben, op ons grondgebied in onze welvaart laten delen; 2 Men mag de kansen op asiel voor de echte asielzoekers niet hypothekeren door iedereen zomaar onder het mom van asiel de EU binnen te laten; asiel kan niet worden verleend aan inwoners van andere EU-landen of kandidaat-landen, omdat die per definitie de mensenrechten moeten toepassen;3 We moeten de welvaartskloof dichten door de mensen ter plaatse te helpen; dus allochtonen aanmoedigen en steunen om in hun land van oorsprong als nieuwe elite de welvaart met de hier verworven knowhow en meegekregen kapitalen op te krikken in plaats van hier geälieneerd te leven; de EU moet daarvoor de nodige instrumenten in het leven roepen.4 Het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en de twaalf kandidaat-landen moet met de grootste omzichtigheid worden ingevoerd, om een leegloop van die landen op het ogenblik van hun toetreding te beletten; bij het aantrekken van grotere getallen werknemers voor beperkte duur moet de werkgever met de overheid beducht zijn voor de gevolgen van een ontworteling;5 Immigratie vergt integratie en assimilatie: verplichte inburgering, het Europese waardenpatroon als enige norm doen aanvaarden, de Europese wet afdwingen, ons niet neerleggen bij de toepassing van de sharia of de handhaving van allerhande islamitische praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, oprechte tolerantie toepassen en eisen Guido NAETSPublicistguido.naets@pandora.be