Europese Ekonomische Ruimte krijgt laatste kans op 21 oktober

BRUSSEL (tijd) - De aanhoudende en steeds massaler wordende hulp-aanvragen vanwege allerhande instanties in de Sovjetunie zorgt in EG-kringen voor enige duizeligheid. Niet alleen de omvang van de gevraagde hulp is indrukwekkend. Er is ook de onwetendheid over de precieze noden. Hierover worden vanuit de Sovjetunie trouwens de meest tegenstrijdige gegevens verstrekt. Bovendien is er de onzekerheid over de politieke en ekonomische ontwikkelingen in dit land. Met wie moet men momenteel waarover onderhandelen? En blijft de Sovjetunie nog langer een ekonomische en monetaire unie? En als er eventueel bijkomende hulp geboden wordt, wie moet daar dan voor opdraaien ? Omdat al die vragen nog niet beantwoord kunnen worden, weigerden de EG-ministers van buitenlandse zaken tijdens hun tweedaagse zitting in Brussel ook maar enige bijkomende verbintenis ten opzichte van de SU aan te gaan. Momenteel loopt een voedselhulpprogramma van de EG ten gunste van de SU ten belope van 250 miljoen ecu. Daarnaast is de EG bereid voor 400 miljoen ecu technische bijstand te verlenen. De Gemeenschap wil ook haar waarborg verlenen voor kredieten ten belope van 500 miljoen ecu waarmee de SU voedingswaren in de EG kan kopen. Het westers bankconsortium dat die kredieten zal moeten verlenen, heeft het echter zeer moeilijk om in de SU de vereiste waarborgen te vinden. De EG-ministers stemden er echter wel mee in dat de SU met een deel van die 500 miljoen ecu eetwaren in de Oosteuropese landen zal kunnen kopen, de zgn. driehoeksoperaties.