Advertentie
Advertentie

Europese Rekenkamer hekelt heffing die EG- kommissie wil verhogen

Graanheffing kon overproduktie niet stopzetten en uitgaven niet remmen BRUSSEL (tijd) - Omdat de toestand op de Europese graanmarkt opnieuw uit de hand loopt (een voorraad van 18 miljoen ton die nog dreigt toe te nemen), wil de Europese kommissie dat de mede-verantwoordelijkheidsheffing in de graansektor in het seizoen 1991-'92 van 3 procent op 6 procent gebracht wordt. Ze wil daardoor een verdere ontwrichting van de markt en een nog dramatischer ontsporing van de uitgaven voorkomen. In haar verslag over het begrotingsjaar 1989 toont de Europese Rekenkamer evenwel aan dat de heffing het marktevenwicht de voorbije jaren niet heeft verbeterd. De overproduktie werd niet stopgezet en er werden geen nieuwe afzetmogelijkheden gevonden, zodat van echte besparingen niets in huis kwam. Verder werd volgens de Rekenkamer niet bewezen dat een heffingsstelsel doeltreffender zou zijn dan meer ingrijpende prijsverlagingen. De mede-verantwoordelijkheidsheffing (MVH) van 3 procent (van de interventieprijs) moest vanaf 1 juli 1986 bij de eerste verwerking van het graan betaald worden en vanaf 1988 de eerste keer dat het graan op de markt wordt gebracht. Naast de basisheffing van 3 procent kwam er toen een extra heffing van 3 procent bij. Die wordt volledig terugbetaald indien de produktie de gewaarborgde maximum-hoeveelheid van 160 miljoen ton niet overschrijdt, terwijl van een gedeeltelijke terugbetaling sprake is als de overschrijding tot 3 procent beperkt blijft.