Faciliteitencarrousel in Wezembeek-Oppem

(belga) - Het schepencollege van Wezembeek-Oppem paste maandag het cohier ter inning van de gemeentelijke huisvuilbelasting aan, zodat er geen vormfouten meer zijn. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters vernietigde de belastinginning wegens vormfouten. De faciliteitengemeente zal de nieuwe cohiertekst nu weer ter goedkeuring aan de Vlaams-Brabantse gouverneur Lode de Witte voorleggen.Minister Peeters vernietigde de beslissing van Wezembeek-Oppem tot inning van de huisvuilbelasting omdat de datum van de gemeenteraadsbeslissing fout was. Het kon volgens Peeters evenmin dat een schepencollege aan de ontvanger opdracht gaf over de wijze waarop deze taks moest worden geïnd. Het college bepaalde dat de inning moest gebeuren volgens de taal van de belastingplichtige, wat in strijd is met de rondzendbrief-Peeters. Die stelt dat Vlaamse faciliteitengemeenten alle documenten eerst in het Nederlands moeten versturen, waarna Franstaligen eventueel een exemplaar in de eigen taal kunnen aanvragen.