Faillissementsstorm verliest aan kracht

(tijd) - De faillissementsstorm die in 1992 maar vooral in 1993 in alle hevigheid over ons land raasde, blijft ook dit jaar hevig te keer gaan maar verliest aan kracht. Dat blijkt uit de cijfers over het aantal faillissementen tijdens de eerste helft van dit jaar. Het aantal faillissementen neemt in absolute cijfers nog steeds toe maar de toename is nu het sterkst bij de (kleinere) partikuliere ondernemingen.Informatieleverancier Graydon Belgium telde tijdens de eerste helft van dit jaar al 3.115 faillissementsvonnissen tegen 3.131 in dezelfde periode van vorig jaar. Omdat nog niet alle vonnissen van de maand juni zijn gepubliceerd, zal het precieze aantal faillissementen voor de maand juni en bijgevolg ook voor het hele eerste halfjaar nog flink hoger liggen dan 3.115. Het Staatsblad heeft immers een gevoelige achterstand bij de publikatie van de vonnissen. Griffies of curatoren verzuimen ook vaak om de gegevens ter publikatie te bezorgen. Sinds een recente wetswijziging is enkel een publikatie in het Staatsblad nog verplicht. Publikatie in de kranten moet in princiep ook nog, maar de curator kan ontheffing vragen zo hij vaststelt dat er onvoldoende activa zijn om de publikatiekosten te betalen. Het is echter niet steeds duidelijk of griffie dan wel curator verantwoordelijk zijn voor de publikatie in het Staatsblad. Dat leidt tot misverstanden. Graydon stelt in toenemende mate vast dat faillissementsvonnissen helemaal niet meer worden gepubliceerd, zelfs niet in het Staatsblad. In juni werden nog diverse vonnissen gepubliceerd die dateren van januari en daaropvolgende maanden. Om die vertraging op te vangen heeft Graydon een eigen informatienet opgezet bij de griffies van de Belgische rechtbanken van koophandel, zodat faillissementsvonnissen nu ten hoogste één week na de uitspraak geregistreerd kunnen worden.