fiscale impact van een fusie op eigen vermogen van een vennootschap

Fusies zijn ingrijpende operaties met dikwijls verstrekkende fiscale gevolgen. Daarenboven gaat het vaak om uitermate complexe materie. De technisch moeilijkere fusies zijn die waarbij geen volledige vergoeding of helemaal geen vergoeding in aandelen plaatsvindt wegens een deelneming tussen de overnemende en de overgenomen vennootschap. De uitdaging van deze werksessie bestaat erin deze technische materie zo voor te stellen dat zij in een beperkte tijdsduur toch begrijpelijk wordt. Er wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning om de impact op het eigen vermogen door fusie op efficiënte wijze te kunnen volgen.Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelWanneer: 29 januariPrijs: 400 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, website: www.mdseminars.beBTW-problemen bij doorfacturatie tussen verbonden ondernemingenDoorfacturatie tussen verbonden ondernemingen geeft in sommige situaties niet alleen aanleiding tot heel wat discussies met de administratie der directe belastingen (denk maar aan de actuele problematiek rond transfer pricing), maar ook over de BTW kunnen discussies rijzen. De gevolgen van deze discussies met de BTW-administratie kunnen verregaand zijn: niet-recupereerbare buitenlandse BTW, invordering van Belgische BTW, dubbele BTW-aftrekbeperkingen of boetes ten gevolge van niet-conforme facturatie, enz Het vermijden van dergelijke BTW-rampscenarios is het onderwerp van deze werksessie, waarbij wordt stilgestaan bij de doorrekening van hoofdkwartierkosten, kosten van een bijhuis, dienstenfacturaties zowel in Belgische als in grensoverschrijdende situaties. Ten slotte gaat ook aandacht naar mogelijke technieken om qua BTW tot een optimalisatie te komenWaar: Holiday Inn Gent Expo HotelWanneer: 29 januariPrijs: 400 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, website: www.mdseminars.beModernisering beheersociale zekerheidOp deze middag krijgt u een algemeen zicht op de plannen van de overheid voor de administratieve vereenvoudiging van de RSZ, het wettelijk kader, de verschillende deelprojecten en de gevolgen hiervan voor de werkgevers.Waar: Antwerpen, Crown Plaza Antwerp, Gerard le Grellelaan 10Wanneer: 4 februari Prijs: 260 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenNederlands arbeidsrecht voor Belgische bedrijvenWie aan deze opleiding heeft deelgenomen, is op de hoogte van de verplichtingen en risicos die een tewerkstelling in Nederland meebrengt. Hij wordt zich bewust van de enorme verschillen tussen het Belgische en het Nederlandse sociaal recht. Hij kan een waterdicht contract naar Nederlands recht met zijn werknemer afsluiten en weet welke officiële verplichtingen hij moet nakomen en over welke documenten hij moet beschikken. Hij kent de basisregels voor de belangrijkste elementen die in de praktijk voorkomen, zoals afwezigheden, uitdiensttreding, bijzondere vergoedingen, premies en voordelen. Er wordt veel aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden. Waar: Holiday Inn Borgerhout, Lt. Lippenslaan 66Wanneer: 4 en 5 februariPrijs: 915 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenOpleidingen in uw bedrijfOp een halve namiddag krijgt u een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die her en der gecreëerd zijn om het volgen van opleidingen voor elk bedrijf financieel haalbaar te maken. Bovendien gaat bijzondere aandacht naar het sociaal juridische luik. Met welke wettelijke regelingen moet u rekening houden en in welke mogelijkheden voorziet de wetgever?Waar: Antwerpen, Ter Elst, Ter Elststraat 310,Antwerpen (Edegem)Wanneer: 5 februari Prijs: 260 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenInitiatieopleiding sociaal rechtIn twee dagen krijgt u een inzicht in de loonadministratie en loonberekening. U krijgt de spelregels voor de berekening van de belangrijkste salariselementen, uitdiensttreding, vakantiegeld, premies, Praktijkvoorbeelden krijgen veel aandacht. U leert de basisregels kennen van ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap, Na de cursus kan de cursist elke dinsdag, gedurende drie maanden, een beroep doen op een hotline voor alle vragen en onduidelijkheden rond de geziene materie.Waar: Leuven: Faculty Club, Groot Begijnhof 14-15; Kortrijk: Gruzenberg, Doorniksesteenweg 216Wanneer: 5 en 6 februari (Leuven),20 en 21 februari (Kortrijk) Prijs: 825 euroInlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenVijfdaagse praktijkopleidingsociaal rechtIn de cursus lost u zelf, onder begeleiding van de docenten, sociaal-juridische en loonadministratieve cases op. De gebruikte cases en voorbeelden komen uit de dagelijkse praktijk. Reële cases, die de deelnemers zelf aanbrachten, worden uitgewerkt. De cursus is pas echt geslaagd als de voorbereide cases achterwege kunnen worden gelaten. Na afloop van de cursus kent u het niet alleen, maar kunt u het ook. De volledige cyclus van aanwerving tot en met de uitdiensttreding wordt behandeld. Niet alleen de algemene wettelijke regelingen, ook de afwijkende sectorale situaties van de deelnemers komen aan bod. Na de cursus kan de cursist elke dinsdag, gedurende drie maanden, een beroep doen op een hotline voor alle vragen en onduidelijkheden rond de geziene materie.Waar: Antwerpen: Kasteel Middelheim,Middelheimlaan 63; Leuven: Faculty Club,Groot Begijnhof 14-15;Gent: Holiday Inn, UZ, Akkerhage 2.Wanneer: vanaf 5 februari (Antwerpen), vanaf18 februari (Leuven) vanaf 27 februari (Gent) Prijs 1.611 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenArbeidsduurverminderingSinds 1 januari 1999 bedraagt de wekelijkse arbeidsduur in principe maximaal 39 uur. De nieuwe wet over de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven bepaalt dat de wekelijkse arbeidsduur tegen uiterlijk 1 januari 2003 maximaal 38 uur moet bedragen. En hoe vlugger u overschakelt, hoe hoger de vermindering. U kunt ook de arbeid organiseren in een vierdaagse werkweek, waarvoor u een eenmalige vermindering van de werkgeversbijdragen kan bekomen. U wordt geïnformeerd over de voorwaarden voor de financiële aanmoedigingen, en over welke regelingen opgeheven worden of van toepassing blijven.Waar: Antwerpen, Ter Elst, Ter Elststraat 310(Edegem)Wanneer: 6 februari Prijs: 260 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenDigitale handtekening eninformaticacriminaliteitOp 14 juni 2001 keurde de Kamer het wetsontwerp goed in verband met het juridische kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. Samen met de wet van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure is hiermee het algemeen regelgevend kader voor het gebruik van digitale handtekeningen compleet. In 2001 werd ook de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, zodat delicten die een inbreuk plegen op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen of de gegevens die daarin worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen nu strafrechtelijk worden bestraft. Tijdens deze studienamiddag komen deze recente wetten uitgebreid aan bod, waarbij ook de basiskennis rond de digitale handtekening wordt uitgelegd. Waar: Kasteel Van Brasschaet, AntwerpenWanneer: 6 februari Prijs: 199 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, HubertFrère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, website: www.mdseminars.bePraktisch draaiboekcollectief ontslagDe herstructurering van een onderneming, een fusie, een splitsing, een overdracht van een afdeling of een sluiting hebben onvermijdelijk afvloeiingen tot gevolg. Uit de praktijk blijkt dat ondernemingen onvoldoende weten dat er vrij snel sprake is van een collectief ontslag of sluiting. Als bedrijfsleiding van de onderneming moet u perfect op de hoogte zijn van de zeer strikt te volgen sociaal-juridisch regels. Deze praktijkdag wordt opgevat als een vorm van consultatie, waarbij u een uitgebreid draaiboek krijgt, met alle noodzakelijke stappen Op het einde van de dag beschikt u over een schat aan informatie, met de nodige administratieve documenten en nuttige tips om de procedure zo nauwgezet mogelijk te kunnen naleven. Op deze praktijkdag wordt de nodige discretie gewaarborgd. Waar: Antwerpen, Ter Elst, Ter Elststraat 310,Antwerpen (Edegem)Wanneer: 7 februari Prijs: 532 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenBetrapt op fraudeFraude met onkostennotas, verduistering van voorraden, misbruik van bedrijfsinformatie of eigendommen, fraude met offertes, kunstmatig opdrijven van overuren, Bedrijfsfraude is voor de onderneming een dagelijkse realiteit en leidt maar al te vaak tot serieuze kosten en rendabiliteitsverlies. Daarom deze praktijkdag, waarin u praktische tips en concrete maatregelen worden aangereikt om bedrijfsfraude een stap voor te zijn en zwakke plekken in uw organisatie preventief en correctief te beheersen.Waar: Antwerpen, Holiday Inn Borgerhout,Lt. Lippenslaan 66Wanneer: 7 februari Prijs: 532 euro (excl. BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05,fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, website: www.sd.be/opleidingenProcesmanagementIn dit seminarie komen de definitie van een proces en welke processen er aanwezig zijn in een organisatie aan bod. Voorts wordt besproken wat u van een stakeholdersanalyse kan verwachten, hoe u sleutelprocessen moet identificeren en hoe u de toegevoegde waarde van een proces moet meten en wat dit eigenlijk betekent. Er wordt ook bekeken welke verschillende methodes bestaan om processen te analyseren en te verbeteren.Waar: Tijd Academie, Posthoflei 3, 2600 BerchemWanneer: 7 maart Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW) Inlichtingen: Tijd Academie, tel.: 03/286.04.66,e-mail: academie@tijd.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.