Forum Asiel en Migratie bepleit sociaal en humaan opvangbeleid

(tijd) - Het Forum Asiel en Migratie stoomde een platformtekst klaar met voorstellen voor een sociaal, humaan asiel-, migratie- en opvangbeleid. Het document werd ondertekend door meer dan 90 organisaties en gisteren toegelicht. Het forum werd in 2002 opgericht door een twintigtal organisaties die zich bekommeren om mensen die ons land willen binnenkomen, zoals het Overlegcentrum voor de Integratie van Vluchtelingen en de Liga voor de Mensenrechten. Met de oprichting van het forum wilden ze antwoorden op het verwijt dat ze uit vele monden spreken en geen alternatief formuleerden voor het huidige migratiebeleid. Dat alternatief is er nu wel. In zijn platformtekst stelt het forum voor diverse opvang- en immigratie- en asielstatuten wettelijk te omschrijven. Er moet bijvoorbeeld een opvangstatuut om humanitaire redenen vastgelegd worden voor slachtoffers van mensenhandel, niet-begeleide minderjarigen en ernstig zieken. Er moeten ook immigratiestatuten van onbeperkte en beperkte duur omschreven worden, een asielstatuut voor mensen die een beroep doen op de Conventie van Geneve en een statuut van staatsloze. Tegen elke verblijfsbeslissing die genomen wordt, moet er een volwaardig beroep mogelijk zijn, gaat de tekst voort. Het moet beslecht worden voor een op te richten gespecialiseerde rechtbank. Het forum vraagt eveneens de afschaffing van de gesloten centra. Ten slotte ijvert het voor de afschaffing van discriminaties zoals de uitwijzing van een vreemdeling naar zijn herkomstland nadat hij een gevangenisstraf heeft uitgezeten. IdV