Advertentie
Advertentie

Gelijkheid in onderwijsfinanciering is voor 95 procent te realiseren

(tijd) - Het moet mogelijk zijn de Vlaamse basis- en secundaire scholen voor meer dan 95 procent van hun financiële middelen op een gelijke manier te behandelen. Dat zegt het studiebureau Deloitte & Touche in zijn eindrapport 'Definitiestudie objectiveerbare verschillen', dat het in opdracht van de Vlaamse regering schreef. Het bureau detecteerde 26 factoren die de verschillen in kostprijs tussen scholen kunnen verklaren. Twaalf daarvan zijn 'objectiveerbaar' en dus te rechtvaardigen. Voor de andere is dat minder of helemaal niet het geval.De verschillende financiële behandeling van de drie onderwijsnetten - het gemeenschapsonderwijs (GO, het vroegere rijksonderwijs), het officieel gesubsidieerd (provinciaal en gemeentelijk) onderwijs (OGO) en het vrij gesubsidieerd (katholiek) onderwijs (VGO) - is een oud zeer, waarvoor zelfs het Schoolpact (1958) geen afdoend heelmiddel is gebleken. In 1989 werd in de grondwet geschreven dat alle leerlingen, studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen gelijk zijn voor de wet en het decreet. Wet en decreet moeten echter rekening houden met 'objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden'. Gelijk zijn betekent dus niet evenveel krijgen. Het betekent wel dat de scholen gelijk behandeld moeten worden en de verschillen objectief moeten kunnen worden verantwoord.