Gewijzigde percentages van investeringsaftrek

(van onze medewerker) (tijd) - De investeringsaftrek is een fiskale techniek die de ondernemingen toelaat een bepaald gedeelte van de afschrijfbare aanschaffingsprijs van bepaalde nieuwe investeringsgoederen af te trekken van de belastbare winst (art. 42 ter van het Wetboek der inkomstenbelastingen, WIB). Tot en met het aanslagjaar 1989 waren er drie vaste aftrekpercentages. Wie dit jaar investeert moet er rekening mee houden dat voor deze investeringen in het komende aanslagjaar 1990 andere tarieven voor de investeringsaftrek zullen gelden. Fiskaal wegwijs Het voorgaande regime bevatte drie tarieven: 5, 13 en 20% (zie ook bijgaand schema). Een onderneming die bv. nieuwe machines aankocht voor een bedrag van 100.000 fr. kon 13% of 13.000 fr. aftrekken van de belastbare winst. Desgewenst kon de aftrek ook in de tijd gespreid worden over de hele afschrijvingsperiode van de activa. Voor een nieuwe machine die in 5 jaar werd afgeschreven kon dus jaarlijks 20% x 100.000 fr. = 20.000 fr. x 20% = 4.000 fr. worden afgetrokken. Merk op dat in geval van gespreide aftrek de percentages voor bepaalde kategorieën van investeringen worden verhoogd. De gespreide investeringsaftrek was evenwel maar van toepassing in bedrijven die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin zij de nieuwe activa aankochten minder dan 20 werknemers telden.