Advertentie
Advertentie

Goed om te weten

Europese O&O programmasDe mogelijkheden die door Europese onderzoeksprogrammas worden geboden, zijn onvoldoende bekend bij Belgische ondernemingen. Daarom organiseert het VBO in samenwerking met de regionale werkgeversorganisaties VEV, UWE en VOB op 5 februari een informatievergadering over deze Europese programmas. Tijdens die vergadering wordt een overzicht gegeven van de lopende en komende Europese O&O programmas. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de praktische voorwaarden waaraan ondernemingen moeten voldoen als ze willen deelnemen aan een programma. Deelnemers krijgen de gelegenheid vragen te stellen.Voor meer info: Carole Hervé, VBO, tel.: 02/515.08.26, fax: 02/515.09.55, e-mail: ch@vbo-feb.beNigeriaanse brieven zijn oplichterijDe Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg waarschuwt bedrijven voor een nieuwe trend van brieven gezonden uit Afrika, waarin ondernemers een op het eerste gezicht lucratief handelsvoorstel gedaan wordt. Een ervan is afkomstig van een Nigeriaan, die zich voorstelt als een directeur van een Nigeriaans ministerie. Hij spoort bedrijfsleiders aan hun naam en die van hun bedrijf te gebruiken bij de opening van een buitenlandse rekening. Een andere actie gaat uit van een Kongolees. Ook hij probeert u te strikken om gelden wit te wassen. De Kamer raad ten zeerste aan niet op deze voorstellen in te gaan.Fax en elektronische handtekening in burgerlijk rechtTelecommunicatiemiddelen en de elektronische handtekening deden hun intrede in het burgerlijk recht. De wet tot toevoeging van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure verscheen op vrijdag 22 december het Belgisch Staatsblad.Door het nieuwe artikel in het Burgerlijk Wetboek kan elke schriftelijke kennisgeving ook gebeuren via telegram, telefax, telex of e-mail. Er is dan geen discussie meer over de geldigheid van een fax of e-mailbericht tussen bijvoorbeeld huurder en verhuurder, of tussen koper en verkoper. Voorts wordt de elektronische handtekening in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Deze kan dezelfde bewijskracht verlenen aan een onderhandse akte als de handgeschreven handtekening. Deze twee burgerlijke bepalingen traden tien dagen na de publicatie in werking.Steun bij ecodesignMilieugerichte productontwikkeling of ecodesign wordt een sleutelbegrip voor de ontwikkeling van het bedrijfsmilieubeleid. Het doel van ecodesign is de milieu-impact van producten te reduceren vanaf de ontwerpfase, rekening houdend met de economische aspecten. Het Life project Ecodesign geeft aan bedrijven uit heel Vlaanderen de kans hun potentieel voor milieugerichte productontwikkeling of ecodesign te laten evalueren. Dit project is een initiatief van de GOM - West-Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In een eerste fase van het project wordt een ecodesignaudit aangeboden. Reeds 15 Vlaamse bedrijven nemen deel aan dit project. Bij deze bedrijven werd in een eerste fase een evaluatie uitgevoerd door VITO. Zon tien bedrijven gaan over naar een volgende fase, waarin de voorstellen voor verbeterde producten met betrekking tot een verminderde milieu-impact uitgewerkt worden en de financiële haalbaarheid bekeken. Meer inlichtingen: GOM - West-Vlaanderen, Raf Boterdaele, tel.: 050-36 71 00, fax: 050-36 31 86, e-mail: raf.boterdaele@gomwvl.be.Uiterste inschrijvingsdatum is 31 januari 2001.Grondwaterheffing verdubbeld Op 22 december 2000 werd het programmadecreet goedgekeurd (Belgisch Staatsblad van 30 december 2000). Naar jaarlijkse gewoonte bevat dit programmadecreet een aantal wijzigingen op het vlak van de milieuheffingen. Nu wordt de grondwaterheffing voor de bedrijven aangepast via de sociaal-economische correctiefactor of CSE-coëfficiënt, meldt Focus Milieu, de nieuwe maandelijkse elektronische milieunieuwsbrief van het VEV. Bij de invoering van de heffing werd deze coëfficiënt op een waarde 0,1 tot 0,3 ingesteld. De bedoeling was dat deze waarde op een periode van vijf jaar zou stijgen tot 1. De voorbije jaren is de CSE-coëfficiënt echter nooit aangepast. Nu wordt hij voor het heffingsjaar 2001 verdubbeld en zou hij - volgend jaar? - stijgen tot 1.Opvallend is dat de heffing - net zoals in het verleden - retroactief verhoogd wordt. Het heffingsjaar 2001 heeft immers betrekking op de opgepompte hoeveelheid water in het jaar 2000. Ook de meetverplichting wordt uitgebreid. Tot nu toe moesten enkel de heffingsplichtige inrichtingen uitgerust zijn met een debietsmeting en een registratie. Deze verplichting wordt nu uitgebreid naar alle vergunde winningen met een debiet dat hoger is dan 500 vierkante meter per jaar. Voor meer inlichtingen: vev.be/Forms/vevfocus/milieu/fm101001.html