Groep van Zeven bespreekt sovjetschulden in Moskou

MOSKOU (reuter) - De ministeries van financiën van de Groep van Zeven (rijkste westerseindustrielanden) sturen dit weekeinde vertegenwoordigers naar Moskou voor besprekingen met de centrale regering en de 12 republieken over de buitenlandse schuld van de Sovjetunie. De VS willen Moskou een adempauze in de afbetaling gunnen, maar Duitsland is hiertegen gekant.

Washington bepleit een moratorium van 6 tot 12 maanden voor de afbetaling van de hoofdsom. Bonn meent dat een dergelijke maatregel het vertrouwen van buitenlandse banken in de Sovjetunie zou ondermijnen. "Aandacht vragen voor de betalingsproblemen van de Sovjetunie werkt contra- produktief', vindt de Duitse staatssekretaris van financiën Horst Kohler.

"Om een suksesvolle overgang naar een marktekonomie te bewerkstelligen, is het nodig privé-investeringen aan te trekken. Bedrijven zullen hun geld alleen in de Sovjetunie willen investeren, als het land kredietwaardig wordt bevonden. Het verschuiven van terugbetalingen kan de kredietwaardigheid aantasten', aldus Kohler. Het is wellicht geen toeval dat Duitsland met een som van 20 miljard dollar verreweg de grootste schuldeiser is van de Sovjetunie.

Terwijl centrale bankiers van de Westeuropese landen een financieel "vangnet' voorstellen voor de Westeuropese filialen van de Vnesjekonombank, zijn de VS hier niet voor te vinden. De Europese landen vrezen dat een likwiditeitskrisis bij de Moscow Narodny Bank in Londen en andere dochters van de Vnesjekonombank in Parijs, Luxemburg, Frankfurt en Wenen het Westeuropese financiële systeem in de war kan sturen.

Na de mislukte staatsgreep in augustus zagen deze filialen hun deposito's drastisch slinken. Funktionarissen van de Vnesjekonombank, de staatsbank voor buitenlandse handel, polsten op de IMF-top in Bangkok de westerse leiders over een mogelijke lening van de Bank voor Internationale Betalingen aan de filialen van de Vnesjekonombank. De regeringen en centrale banken van de Groep van Zeven zouden deze lening dekken.

Maar Washington vindt dat het om lokale problemen gaat die door lokale bankinstanties moeten opgelost worden. Het ziet niet in waarom deze filialen, relieken van het failliete kommunistische systeem, absoluut in leven moeten gehouden worden. De VS vinden een moratorium op de sovjetschulden veel belangrijker. Maar de Europese landen vrezen dat dit de sovjetrepublieken ertoe zal aanzetten hun vreemde deviezen voor zich te houden.

De twijfels over het ekonomische unieverdrag, dat slechts acht republieken tekenden, houdt een westerse hulpstroom naar de Sovjetunie tegen. George Bush zal wellicht geen pakket financiële en voedselhulp klaar hebben wanneer hij volgende dinsdag Gorbatsjov ontmoet in Madrid. Enkel als de Groep van Zeven dit weekeinde een akkoord bereikt in Moskou, kan Washington misschien met landbouwkredieten uitpakken. Moskou kreeg dit jaar al 2,5 miljard dollar, maar zou nog 3,5 miljard kredieten en 1 miljard humanitaire hulp willen van de VS.

De Oekraïne beloofde deze week dat het zijn deel van de sovjetschulden (68 miljard dollar) zal afbetalen. Het Oekraiense parlement keurde gisteren in een tweede stembeurt toch het drastisch ekonomisch hervormingsprogramma van de republiek goed. Dat voorziet de privatizering van eigendommen, de liberalizering van de prijzen en financiële hervormingen. Dit programma moet na de goedkeuring van de onafhankelijkheid in een referendum op 1 december van start gaan. Het omvat ook een eigen munt, een eigen centrale bank en een eigen doeane.

Dat zal in het Westen niet op applaus onthaald worden. Het is niet duidelijk of de parlementsleden zich ook zullen buigen over de delikate vraag of de Oekraïne nu al dan niet het ekonomische unieverdrag zal ondertekenen, dat een centraal monetair en fiskaal beleid voorziet. Radikalen verzetten zich heftig tegen deze "nieuwe machtsgreep van het centrum'. Over de sluiting van de kerncentrale in Tsjernobyl spreekt het parlement zich pas volgende week uit. Het zal waarschijnlijk voor de volledige sluiting in 1992 kiezen.

Zondag zal Toerkmenië waarschijnlijk zijn onafhankelijkheid uitroepen. De inwoners zullen zich vandaag in een referendum wellicht massaal voor het doorknippen van de banden met de Sovjetunie uitspreken. Dan hebben enkel Rusland en Kazachstan nog niet officieel voor onafhankelijkheid gekozen. Toermenië tekende wel het ekonomisch unieverdrag.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud