Herverdelen kan op veel manieren

Een onderneming in moeilijkheden is de onderneming waarbij uit de jaarrekening van de laatste twee boekjaren een verlies uit gewone bedrijfsvoering vóór belastingen blijkt. Dit verlies moet voor het laatste boekjaar het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa, overschrijden.Een onderneming wordt in herstructurering beschouwd wanneer ze de procedure tot collectief ontslag heeft aangevat (wet 13 februari 1998), en wanneer ze (als ze minstens 50 procent arbeiders heeft) in toepassing van artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet (gebrek aan werk) een aantal werkloosheidsdagen heeft gekend dat ten minste gelijk is aan 20 procent van het totaal aantal dagen aangegeven voor de arbeiders aan de RSZ.Voorbeelden van arbeidsherverdelende maatregelen:- interne mutaties: de (privé-)begeleiding van de werknemer op kosten van de werkgever met het doel voor een werknemer een andere betrekking te vinden bij dezelfde werkgever,- loopbaanonderbreking: de volledige of gedeeltelijk onderbreking van de loopbaan waarbij de werknemer een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA ontvangt,- vorming: de jongere door middel van een leerovereenkomst de mogelijkheid bieden een beroep aan te leren, alsook enige beroepservaring te geven (een bevoegdheid van het paritair leercomité),- beroepsopleiding: de werkzoekende een beroepsbekwaamheid verstrekken (aanleren, omscholen, bijscholen) om arbeid in loondienst te verrichten (een bevoegdheid van de VDAB),- deeltijdse arbeid: het ligt voor de hand dat door een structurele overschakeling van voltijdse naar deeltijdse arbeid meer werknemers in dienst gehouden of genomen kunnen worden,- outplacement: de (privé-)begeleiding van de werknemer op kosten van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zelf zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien,- economische werkloosheid: de gehele of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge gebrek aan werk wegens economische oorzaken, waarbij de werknemer recht heeft op werkloosheidsuitkering (bevoegdheid RVA),- beperking van het aantal gepresteerde overuren: de overheid is gekant tegen te veel overwerk aangezien het de voorkeur verdient de beschikbare arbeid onder meerdere werknemers te verdelen, in plaats van de werknemers die reeds werk hebben te laten overwerken,- beperking van de uitzendarbeid: veelvuldig of permanent gebruik maken van uitzendarbeid stemt niet overeen met de letter van de wet aangezien het dan past vaste werknemers in dienst te nemen.