Het boekhoudrecht definieert afschrijvingen als de bedragen ten laste

van de resultatenrekening genomen, met betrekking tot oprichtingskosten en tot immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is.De boekhoudwet stelt dat afschrijvingen gevormd moeten worden volgens een methode die economisch is verantwoord. De spreiding van de afschrijvingen mag lineair of degressief zijn, of aan andere criteria gebonden, zoals de gebruiksintensiteit of het rendement van de activa.De fiscus stelt in zijn commentaar dat als algemene regel enkel de lineaire afschrijvingsmethode toegelaten is. Enkel als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, mag worden gekozen voor degressieve of dubbel lineaire afschrijvingen. Maar dat standpunt is zeer betwistbaar.