Het opportunisme vanMonceau-Zolder en Brederode

Het is uitzonderlijk dat we in deze rubriek een, of in dit geval, twee aandelen speciaal voor het voetlicht willen brengen. We hebben de jongste maanden evenwel te veel interpellaties gekregen op de VFB-activiteiten van leden die ons vroegen wat er met de groep Brederode gaande is. Inderdaad, nog niet zolang geleden mochten we inschrijven op een verplicht converteerbare obligatie van Brederode tegen 214 euro, en nu zien we dat die koers bijna gehalveerd is. Uiteraard in het verlengde van bijna een halvering van de koers van het aandeel Brederode! Heeft dhr. Van der Mersch zijn golden touch verloren? En als deze krant ooit schreef dat hij beter was dan Warren Buffet, dan klinkt dat tegenwoordig heel anders dan enkele jaren geleden. Ook Berkshire Hathaay had het de laatste tijd niet onder de markt en noteerde in de afgelopen jaar op een bepaald ogenblik tegen de helft van een eerdere koers!In het geval van Brederode kunnen er verschillende oorzaken worden aangehaald om de koersval te verklaren. Om te beginnen was de koersklim de jongste jaren zeer sterk geweest. Het jaarverslag vermeldt voor 1995 een hoogste koers van 66,36 euro. In 1996 was die hoogste koers op een niveau van 110,81 bijna verdubbeld. 1997 mocht eveneens gezien worden: 148,74 euro. In 1998 werd 205,75 euro bereikt of 200 procent winst in drie jaren!!! 1999 voegde er weinig aan toe: 210 euro, maar toen begon de daling en de laagste koerse van nu, zagen we het laatst in 1998. Monceau kende ongeveer een parallel verloop. Het hoeft niet te verwonderen, want het zijn de activa van Monceau die aan de basis liggen van de waarde van Brederode als controleholding.We zouden het dus allemaal kunnen toeschrijven aan een zware koerscorrectie na een (te) sterke en te snelle klim. Er is vanzelfsprekend meer aan de hand. Om te beginnen waren de resultaten van het boekjaar 1998 zo schitterend, dat ze niet meer voor herhaling vatbaar waren. De aankondiging op 23 maart jl. in deze krant van de resultaten van 1999 kon de aandeelhouders tweemaal verrassen: 1) de resultaten waren minder goed omdat er minder meerwaarden konden worden geboekt; 2) er was sprake van nettowisselkoersverliezen voor een bedrag van 43,6 miljoen euro: 1,76 miljard frank is natuurlijk verre van een peulschil, zelfs met 4,6 miljoen aandelen in omloop. De mededeling vermeldde wel dat dit bedrag meer dan gecompenseerd met meerwaarden op de beleggingen... maar daar hadden velen wellicht geen boodschap aan. Misschien hadden ze er geen boodschap aan omdat het allemaal niet zo eenvoudig uit te leggen is. Idem voor Monceau Zolder. We wijden er een artikel aan in de Nieuwsbrief die begin juli verschijnt.We trokken deze keer naar de algemene vergadering. We hadden een aantal vragen om er ons persoonlijk van te vergewissen of de beste jaren van de groep achter ons liggen. Het woord dat het best onze informatie kan samenvatten is opportunisme! We hebben een belegging in de groep Brederode altijd voorgesteld als een vertrouwensrelatie. Je geeft je geld aan de kleine ploeg van dhr. Van der Mersch en je kunt erop rekenen dat er voorzichtig, met weinig kosten, met kennis van zaken en efficiënt mee zal worden gewerkt. Wat niet meteen wil zeggen dat er elk jaar een stijgende winst zal zijn of dat de koers maar één richting zou kennen: altijd maar hogerop! Wat wel zeker is, is dat ze opportunistisch tewerk zullen gaan. In die zin kunnen ze niet antwoorden of ze de toelating om eigen aandelen in te kopen effectief zullen gebruiken. Evenmin wat ze met eventueel aangekochte aandelen zullen doen: vernietigen of bijhouden. Evenmin of ze dollarposities of aankopen in ponden in de toekomst geheel, gedeeltelijk of niet zullen afdekken. Hoe ver ze zullen gaan in de opbouw van hun portefeuille niet-genoteerde aandelen. Wanneer de fusie tussen Brederode en Monceau zal doorgaan. Enzovoort Alles hangt altijd af van opportuniteiten: kansen die geboden worden, omstandigheden die zijn wat ze zullen zijn! Voor mijn part mag u opportunisme vervangen door grote soepelheid van handelen om een zo groot mogelijke meerwaarde te creëren. Maar de aandeelhouderswaarde komt kennelijk niet van een regelmatige, volgehouden inspanning op het gebied van informatieverzorging.Wat we ondertussen wel weten, is dat de koers amper tienmaal de winst van vorig jaar bedraagt. Monceau, belangrijkste actief van Brederode, noteert zelfs nog een heel stuk goedkoper. De koers van Monceau lijkt na de algemene vergadering trouwens wat aan te trekken. We zien nu op verschillende plaatsen aanbevelingen voor Monceau en Brederode. Het tij zou dus wel eens kunnen gekeerd zijn. Maar laten we voorzichtig zijn. Wie een koers van 100 naar 50 zag zakken, verloor (op papier) 50 procent. Wie nu koopt, kan met dezelfde 50 procent verschil 100 procent winst boeken. Met een koersverdubbeling zouden we amper boven de hoogste koersen uit het verleden uitkomen. Er is wel één probleem: van 100 naar 50 gaat sneller dan van 50 naar 100. Vraag dat maar aan Barco! Maar van 50 naar 100 is wel 100 procent winst. Dan mag het enkele jaren duren. Het minste wat we kunnen zeggen is dat de tijd van verkopen toch wel voorbij moet zijn.Belangrijk te weten is dat Monceau sterk de kaart trekt van de zgn. private equity. Dat wil zeggen meer risico, maar kans op hogere winsten. Gelukkig is de ploeg van der Mersch er niet gisteren mee gestart, want vandaag wil iedereen in die markt zitten. M.a.w., ze hebben al ervaring, ze hebben de contacten die ze in praktijk hebben kunnen beoordelen. Ze hebben zelfs de eerste resultaten: de gemiddelde investeringsduur is met 2,2 jaar dalend gericht; er kon tot nog toe worden uitgestapt tegen 3,7 maal de inzet en die is stijgend; de interne opbrengstvoet bedroeg 111 procent en die is benijdenswaardig... en niet vol te houden, zei Van der Mersch op de jaarvergadering van Brederode. Maar ondertussen bevestigt het jaar 2000 toch deze tendens.Misschien kunnen ze nu zelfs een deel van hun investeringen in niet genoteerde aandelen verkopen aan het Cobepa van BNP. Wie Cobepa kocht omdat ze ook meer die kaart trokken, kan bij uitstap misschien zijn kans eens wagen met Monceau, het vehikel waarlangs de investeringen in niet-genoteerde aandelen gebeurt. In de volgende dagen vernemen we weer hoe onafhankelijk onafhankelijke bestuurders kunnen zijn, als ze hun oordeel moeten uitspreken over de 74 euro die voorgesteld worden. Onafhankelijk lijkt in een aantal gevallen te betekenen afhankelijk van de onafhankelijkheid van de controlerende bestuurders die toch in het belang van alle aandeelhouders moeten beslissen en handelen. We verheugen ons met de aandeelhouders van Ford Belgium die de uitkering zien stijgen van 145 naar 200 euro! We hopen voor de Belgolaise-aandeelhouders hetzelfde, maar we zien geen comité tot bescherming van de belangen van de minderheidsaandeelhouders. Dan maar rekenen op de onafhankelijke bestuurders en/of de Commissie voor het Bank- en Financiewezen? RVdE