Hoge Raad Werkgelegenheid wil werklozen niet gerust laten

BRUSSEL (tijd) - De loonwig, het verschil tussen de arbeidskosten en het nettoloon, bedroeg in 1997 nog altijd 55 procent, en moet worden teruggeschroefd. Dat kan met een verdere verlaging van de patronale en, zeker voor de laagste lonen, ook van de werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid. Maar om werklozen die vervreemd zijn van de arbeidsmarkt opnieuw aan de slag te krijgen, is meer nodig. Met name de verplichte deelname aan een trajectbegeleiding, op straffe van vermindering of verlies van uitkering. Dat zegt de Hoge Raad voor Werkgelegenheid.Scheidend ondervoorzitster Marcia de Wachter stelde vrijdag het tweede jaarrapport voor van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, het orgaan dat de federale overheid moet adviseren over het werkgelegenheidsbeleid. De krachtlijnen van het werkstuk waren al eerder uitgelekt, maar De Wachter hield er aan om het onderzoek ook zelf nog voor te stellen, zodat ze haar functie in schoonheid kon overdragen aan haar opvolger Jan Smets.