Hogere lastenvermindering voor bedienden vanaf 1 april

(tijd) - Op 1 april gaan de werkgeversbijdragen voor bedienden verder omlaag. Het basisforfait voor de structurele lastenvermindering voor bedienden stijgt van 280,09 euro tot 313,84 euro per kwartaal. Hiermee wordt de kloof met de arbeiders, waarvoor een basislastenverlaging van 381,33 euro geldt, verder gedicht. Dat zei Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Sociale Zaken, gisteren in de kamer op een vraag van CD&V-kamerlid Greta DHondt.Indertijd stippelde de regering-Dehaene een tijdspad met jaarlijkse verhogingen van de structurele lastenverlagingen op 1 april uit. Daarbij was het de bedoeling dat de handicap inzake sociale lasten ten opzichte van de buurlanden in zes jaar weggewerkt werd. De huidige regering versnelde de operatie op 1 april 2000, maar kwam niet toe aan de beloofde tweede ronde lastenverlagingen vanaf 1 april 2002.Wel wordt vanaf 1 april de kloof tussen arbeiders en bedienden verder gedicht. Dit verschil stamt nog uit de periode van de Maribel-verminderingen, waarbij er enkel een bijdragevermindering voor arbeiders was. Het verschil wordt in de periode 1999-2004 geleidelijk weggewerkt, zodat de structurele lastenvermindering voor arbeiders en voor bedienden vanaf 1 april 2004 gelijk zal zijn. In de begroting 2002 is voor de maatregel 81,8 miljoen euro gereserveerd.Het ontwerp-KB waarin de nieuwe bedragen van de structurele lastenverlaging worden vastgelegd, ligt voor advies voor aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het KB moet voor 1 juli 2002, het ogenblik waarop de bijdragen voor het tweede kwartaal geïnd worden, in het staatsblad verschijnen. De werkgeversfederatie VBO hekelde vorige week nog dat het KB op zich laat wachten. EvH