HOLT wil zelfde sociale toelagen als universiteiten

(tijd) - De Vlaamse Hogescholen van het Lange Type (VHOLT) en de studentenverenigingen van de betrokken instellingen zijn het eens over een eisenpakket in verband met de sociale toelagen. Ze willen terzake volledig gelijk worden behandeld als de universiteiten. De Vlaamse regering schreef voor het laatste trimester voor HOLT 40 miljoen fr. sociale toelagen op de begroting '92. In tegenstelling tot de universiteiten beschikt het hoger onderwijs van het lange type (HOLT) momenteel niet over specifieke sociale toelagen. Dat wordt gekorrigeerd in het nieuwe HOLT-dekreet dat vorig jaar werd goedgekeurd. Daarin wordt het principe erkend dat er voor alle vormen van hoger onderwijs sociale toelagen moeten zijn. De huidige sociale voorzieningen die er aan de HOLT-scholen zijn, worden gefinancierd uit kollegegelden, werkingstoelagen, de vrij hoge prijzen voor diensten (vb. maaltijden tegen 200 fr.) of door inzet van personeel voor studiebegeleiding. Voor de universiteiten wordt er door de overheid momenteel zo'n 8.000 fr. per ingeschreven student betaald aan sociale toelagen.