Hoofdelijke bijdrage deeltijdsen in Staatsblad

(tijd) - In het Staatsblad van vandaag verschijnt het koninklijk besluit van 5 augustus dat het bedrag vaststelt van de hoofdelijke werkgeversbijdrage voor de tewerkstelling van onvrijwillig deeltijdse werknemers. In het KB wordt de hoofdelijke werkgeversbijdrage vastgelegd op 3.000 fr. per trimester voor elke onvrijwillig deeltijdse werknemer die gedurende heel of een deel van het trimester werd tewerkgesteld en in die periode een werkloosheidsuitkering heeft genoten. Werkgevers die minder dan 20 werknemers tewerkstellen betalen slechts de helft van het hogergenoemde bedrag of 1.500 fr. per trimester en per onvrijwillig deeltijdse werknemer. Het KB precizeert bovendien hoe het werknemersaantal wordt bepaald. Het KB treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 juli 1992. De hoofdelijke bijdrage die moet betaald worden aan de RSZ en gelijkgesteld is met sociale-zekerheidsbijdragen is dus verschuldigd vanaf het derde trimester van 1992.