Hoogste rechtscollege beslist over geluidsnormen Zaventem

(tijd) - De federale regering stapt naar het Hof van Cassatie tegen de dwangsommen die het Brussels Gewest kan eisen wanneer vliegtuigen op Zaventem zijn geluidsnormen overschrijden. De federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (sp.a), hoopt dat het hof zegt dat geluidsnormen geen gewestelijke, maar een federale bevoegdheid zijn. Zo kan een eind komen aan het gehakketak tussen de federale en de gewestregeringen.