In buitencontractuele relaties regelt artikel 1382 e.

v. de vergoeding van schade ten gevolge van fouten van een derde.Ondanks de staatsrechtelijke immuniteit is ook de Belgische staat aan deze regels onderworpen. Zij heeft immers een algemene zorgvuldigheidsplicht bij de uitvoering van haar taak.Zowel bij de uitvoerende taak van de overheid, als bij de rechtsprekende en wetgevende kunnen fouten aanleiding geven tot schadevergoeding.