In het wetsontwerp vennootschapsbelasting plant de regering een belast

ing van 10 procent op inkoop eigen aandelen, scheidingsaandelen en liquidatieboni.Op 23 april 2002 kondigde de regering aan dat de nieuwe belasting toegepast zou worden vanaf 1 januari 2002.De Raad van State leverde felle kritiek op deze geplande overgangsmaatregel. Volgens de staatsraden kan hij enkel in werking treden vanaf 23 april 2002.Als deze wet toch gestemd zou worden, kan een benadeelde burger rechtstreeks of via een prejudiciële procedure aan het Belgische Arbitragehof vragen de overgangsbepaling te vernietigen op basis van het non-discriminatiebeginsel.Als het Arbitragehof dat niet doet, ligt de weg open naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.