Industriële produktie daalde in mei 1994

Industriële produktie daalde in mei 1994