Juristen willen mazen in milieustrafrecht dichten

(tijd) - Het leefmilieu in de Lage Landen en Duitsland kan nog altijd ongestraft geschonden worden. Hoewel reeds vele vormen van inbreuken op de natuur en het milieu het voorwerp uitmaken van een bestraffing, vertoont dat milieustrafrecht in België, Nederland en Duitsland nog grote hiaten. Alhoewel bestraffing van elke verstoring van het leefmilieu het economische leven onmogelijk maakt, is toch een meer effectieve bescherming dan nu aangewezen.Deze bedenkingen vormen het centrale thema van het jongste boek van de Vlaamse jurist Michaël Faure en de Nederlandse Marjolein Visser. Beide auteurs schetsen in hun boek een ideaal strafrecht om milieudelicten te voorkomen. Dat moet uit drie niveaus bestaan. Op een eerste niveau moeten alle inbreuken bestraft worden, waarbij vergunningsvoorwaarden, die door de administratieve overheid worden uitgevaardigd, niet worden nageleefd. Het gaat hier om een vrij abstract strafrecht, omdat het feit of het milieu al dan niet verstoord wordt niets ter zake doet.