Advertentie
Advertentie

Kamer stemt over functionele tweetaligheid

(tijd) - De Kamer stemde gisteren over het wetsontwerp dat de functionele tweetaligheid voor de hoogste leidinggevende ambtenaren van de federale administratie invoert. Het ontwerp van de federale minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche (sp.a), botste de voorbije maanden op heel wat hindernissen. De Raad van State uitte begin april nog kritiek op de dubbelzinnige definiëring van het begrip functionele tweetaligheid.De Kamer besprak het wetsontwerp woensdag. De CD&Ver Paul Tant uitte nogmaals zijn ongenoegen over het initiatief van Van den Bossche. Tant voerde de voorbije maanden als voorzitter van de kamercommissie Binnenlandse Zaken het verzet tegen het wetsontwerp aan.Maar Van den Bossche kreeg de steun van de meerderheid. De invoering van de functionele tweetaligheid maakt deel uit van de Copernicus-hervormingen voor de ambtenarij. De minister wil dat de strikte tweetaligheidsvereisten voor de hoogste leidende ambtenaren plaatsmaken voor een meer flexibele aanpak. De keuze van de 250 hoogste ambtenaren moet volgens de minister meer op basis van hun managementcapaciteiten gebeuren.Om het protest van de Franse Gemeenschap te neutraliseren, wijzigde de regering het wetsontwerp eerder dit jaar nog. Het parlement van de Franse Gemeenschap riep eind vorig jaar een belangenconflict in, waardoor het onderwerp aanvankelijk niet kon worden goedgekeurd. De regering ontnam het selectiebureau van de overheid, Selor, de verantwoordelijkheid over de beoordeling van de functionele tweetaligheid. In de nieuwe versie beslist de regering hoe het taalexamen eruit ziet en wijst ze de leden aan die in de examencommissie zitting hebben.Begin april merkte de Raad van State nog op dat de definiëring van functionele tweetaligheid in het wetsontwerp onduidelijk is. Die tweetaligheid wordt gedefinieerd als de actieve en passieve mondelinge kennis en de passieve schriftelijke kennis van de tweede taal maar ook als de aan de aard van de taak, met name de uitoefening van de evaluatietaak, aangepaste kennis van de tweede taal. RS