Advertentie
Advertentie

Kanaalverkeer ontsnapt bijna dagelijks aan een ramp

OOSTENDE/DOVER/ANTWERPEN (belga) - Het aantal inbreuken van schepen op de regels van het verkeersscheidingsstelsel van kracht in het Kanaal blijft stijgen. Kustwachtdiensten in Groot-Brittannië en Frankrijk vinden dit 'alarmerend', want het verkeersscheidingsstelsel moet een veilige doorvaart in één der drukst bevaren gebieden in de wereld verzekeren.Dagelijks stellen de radarwachten een aantal zware incidenten vast, waarbij ternauwernood een ramp wordt vermeden. Regelmatige 'gebruikers' van het Kanaal (ferrykapiteins, kapiteins van reddings-, sleep- en loodsboten) rapporteren steeds meer incidenten. De bevoegde autoriteiten pogen wel de overtreders voor een of andere zeevaartrechtbank te dagen, maar vaak zonder resultaat, omdat het bewijsmateriaal onvolledig of onduidelijk is. Bovendien dagen heel wat opgeroepen zeelui gewoon niet op, bijvoorbeeld omdat zij intussen van schip of rederij zijn veranderd.