Advertentie
Advertentie

KAO voor Brusselse lokale besturen

(tijd) - In het onderhandelingskomitee voor de Brusselse plaatselijke besturen is een sektorieel akkoord gesloten in het raam van de sociale programmatie 1991-1994. De OCMW- en gemeentebesturen worden aanbevolen hun personeel een inhaalpremie van 14.000 fr. toe te kennen. Deze premie maakt nog deel uit van de verworvenheden van de sektoriële onderhandelingen 1991. Voor dit jaar krijgt het personeel een bijkomende vakantiedag en een verhoging van de barema's op 1 november met 3% (1% als gevolg van een intersektorieel akkoord en 2% sektorieel). Tot slot beveelt het komitee de gemeenten en OCMW's aan om aan te sluiten bij de gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsbesturen.