Kelchtermans stimuleert fosfaatarm veevoeder en emissiearme bemesting

(tijd) - Minister van Leefmilieu Kelchtermans gaat de emissiearme aanwending van dierlijke mest, waarbij minder ammoniak vrijkomt, en het gebruik van fosfaatarm veevoeder stimuleren. Beide milieuvriendelijke maatregelen staan in een ontwerpbesluit dat verdere uitvoering geeft aan het Mestdecreet en dat hij een van de komende weken ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse regering. Het besluit is een gevolg van de technische evaluatie van het Mestactieplan (MAP).Hoewel hij daar niet toe verplicht was, gaf Kelchtermans in december vorig jaar de opdracht het MAP, dat op 1 januari 1996 van kracht werd, technisch te evalueren. De voorbije maanden werden de betrokken overheidsdiensten, de milieu- en natuurbeweging en de landbouworganisaties gehoord. De conclusies werden vorige week aan de commissie-Leefmilieu van het Vlaams Parlement voorgesteld.