Advertentie
Advertentie

Kunst in de openbare ruimte

Het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim organiseert in samenwerking met Kunstcentrum deSingel een tweedaags symposium onder de titel: Niet voor het museum? Over Kunst in de Openbare Ruimte. De jongste jaren ontstond, zo schrijven de organisatoren, een verhoogde aandacht voor beeldende kunst die niet in een museum, galerie of woning te prijk staat, maar in een publieke ruimte: op straat of in een openbaar gebouw. Heel wat kunstenaars willen graag dat hun werk ook en public te bekijken is, en niet alleen in de aseptische ruimtes van een galerie of museum. Dat het integreren van kunst in de stad niet altijd eenvoudig is, blijkt uit de kleine fotoreeks van Jan Kempenaers in de informatiebrochure voor het symposium. De fotograaf bracht met de nodige zin voor ironie de veelal mislukte manier in beeld waarop kunstwerken het Antwerpse straatbeeld sieren.De aanzet tot het symposium kwam vanuit de commissie Beeld in de Stad van het Openluchtmuseum Middelheim. Die moet het Antwerpse stadsbestuur over deze problematiek adviseren. Er werd een breder draagvlak gezocht en ook afgevaardigden van de Vlaamse Bouwmeester, deSingel, Antwerpen Open, het stadsbestuur, monumentenzorg en de vakgroep architectuur en stedenbouw van de RUG werden bij het opzetten van het symposium betrokken. Dat resulteerde in het afbakenen van drie themas waaraan tijdens het symposium telkens een discussie wordt gewijd. Dat zijn ten eerste de relatie met politiek, overheid en de burgers; ten tweede de besluitvorming; en ten slotte het behoud en beheer van de kunstwerken en de rechten van de kunstenaar.Op donderdag 26 oktober om 20 uur discussiëren critici Camiel van Winkel en Jean-Pierre Charboneau en kunstenaar-ontwerper Joep van Lieshout onder leiding van Koen van Synghel over de relatie tussen de kunstenaar die zijn werk op straat wil tonen en de omwonenden en overheden. Dat roept heel wat vragen op. Een kunstenaar weet hoe hij zijn werk wil presenteren, de verschillende betrokken overheden ontbreekt het aan richtlijnen en normen om kunst op een adequate manier tentoon te stellen. Hedendaagse kunst heeft bovendien vaak een tijdelijk karakter, terwijl traditionele 19de-eeuwse monumenten naar eeuwigheid streefden. Er is vooral het probleem of de overheid en omwonenden wel overweg kunnen met soms provocerende kunst in de publieke ruimte. Wat in een museum kan, kan niet altijd in de openbare ruimte waar de toeschouwer er niet vrijwillig voor kiest met het kunstwerk geconfronteerd te worden. Op vrijdag 27 oktober staat s ochtends een bezoek aan diverse locaties in de stad Antwerpen op het programma. Daarna discussiëren architecten Paul Robberecht en Bob van Reeth en kunstenaars Annemie van Kerckhoven en Jan Fabre over de besluitvorming rond publieke kunstwerken en de rol van de architect in het plaatsen van kunst op publieke plaatsen. Kunst in de openbare ruimte behoort niet tot een museumcollectie en dat schept eigen problemen. De Vlaamse Gemeenschap werkt aan een convenant in verband hiermee. Denys Zacharopoulos komt als afgevaardigde van het Franse ministerie van Cultuur de initiatieven aldaar toelichten. Met kunstenaars Michael Asher en Daniel Buren wordt gepraat over het medezeggenschap van een kunstenaar op kunstwerken in de publieke ruimte. MHHet symposium Niet voor het Museum? Over kunst in de openbare ruimte vindt plaats in de Blauwe Zaal van deSingel op donderdag 26 oktober om 20 uur en op vrijdag 27 oktober van14 tot 18 uur. Inlichtingen: Openluchtmuseum Middelheim, 03/827.15.34. Reservering: deSingel, 03/248.28.28of info@desingel.be