Kwaliteit Nederlands rivierwater permanent gekontroleerd

DEN HAAG (anp) - De aftredende Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes stelt op donderdag 26 oktober een geautomatizeerd meetnet in gebruik waarmee de kwaliteit van het water in de grote rivieren kan worden gekontroleerd. Door middel van "Aqualarm', zoals het meetnet genoemd is, komt 24 uur per dag bij zeven permanente meetstations langs de Rijn, Lek, Waal, IJssel en Maas informatie binnen over de aanwezigheid van organische en anorganische mikroverontreinigingen, zware metalen, zuurstof, temperatuur, zuurgraad en chloride in het water. De meetgegevens worden direkt doorgestuurd naar de centrale computer bij Rijkswaterstaat in Lelystad. Daar worden in samenhang met de hoeveelheid afgevoerd rivierwater, de risico's voor het watermilieu berekend. Dat risico hangt onder meer af van de stroomafwaarts gelegen punten voor drinkwaterwinning en industrieën die rivierwater gebruiken voor hun produktieprocessen. Als uit de analyses blijkt dat de toegestane koncentraties van bepaalde stoffen overschreden worden, geeft de apparatuur aan de computer in Lelystad een alarmsignaal. Dat signaal wordt doorgegeven aan de instanties die op Aqualarm zijn aangesloten, zoals de drinkwatermaatschappijen, provincies en diensten van Rijkswaterstaat.