Advertentie
Advertentie

Kwart minder regelgeving blijft vrome wens

(tijd) - Volgens het regeerakkoord zou de Vlaamse regering, binnen het jaar na haar aantreden, in het Vlaams Parlement een voorstel indienen om de wetgeving, procedures, regels en allerhande formaliteiten te vereenvoudigen en te stroomlijnen met het oog op een beter bestuur. Van dat voorstel is nog geen spoor te bekennen. Een jaar geleden stelden André Denys (VLD) en Leo Peeters (sp.a) voor, in het Vlaams Parlement een subcommissie op te richten om voorstellen uit te werken over de vereenvoudiging van de wet- en regelgeving, maar ook daar is niets meer van gehoord. Wel trachten de meeste ministers, met wisselend succes, de regelgeving en formaliteiten in hun vakgebied te vereenvoudigen.Dat de regelgeving tegen het einde van de legislatuur met een kwart verminderd zal zijn, lijkt een vrome wens te blijven. Van het jaarlijkse voortgangsrapport dat de regering zou voorleggen, is nog niets gezien.Hoewel het verbod een parlementair mandaat te cumuleren met het ambt van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter volgens het regeerakkoord een prioritaire doelstelling is, hebben de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement het onderwerp van de agenda afgevoerd.Over de invoering van het consultatief referendum diende Agalev enkele maanden geleden een voorstel van decreet in. Voor de aangekondigde hertekening van de kieskringen wacht de Vlaamse regering blijkbaar af wat op federale niveau gebeurt. MD