Lage olieprijs bedreigt energie- doelstellingen

De lage aardolieprijs kan dan al een goede zaak zijn voor de talloze gebruikers, voor het bereiken van de energie- doelstellingen van de Europese Gemeenschap is hij dat blijkbaar niet. In een verslag wijst de Europese kommissie de lidstaten erop dat deze lage prijs geenszins aanzet tot de vereiste energiebesparingen. Ook het aandeel van de vaste brandstoffen in het energie-verbruik stijgt haars inziens onvoldoende. Zeker op die twee gebieden moeten de regeringen bijkomende maatregelen nemen om tegen 1995 de gemeenschappelijke doelstellingen te kunnen bereiken. De belangrijkste van die doelstellingen is ongetwijfeld het verhogen van de energie-doeltreffendheid met 20 % (het voortbrengen van dezelfde produktie met 20 % minder energie). Vooral door de goedkope aardolie meent de kommissie dat dit percentage in 1995 niet zal bereikt worden. Ook van de toename van het aandeel der vaste brandstoffen in het globaal energie-verbruik schijnt niets in huis te komen, vermits dit aandeel lichtjes afneemt. Over het bereiken van de de andere doelstellingen maakt de kommissie zich minder zorgen: het aardolieverbruik zal tot 40 % van het totaal energie-verbruik beperkt kunnen worden, terwijl de netto-aardolie-invoer niet meer dan 1/3 van het verbruik zal belopen. Het huidig aardgas-aandeel in het totaal energie-verbruik zal gehandhaafd blijven. De elektriciteit geproduceerd met koolwaterstoffen zal inderdaad beperkt kunnen worden tot minder dan 15 % van de totale elektriciteitsproduktie; het aandeel van de vaste brandstoffen en van de atoomenergie in de elektriciteitsproduktie zal tot respektievelijk 44 en 38 % oplopen. Tenslotte zullen de hernieuwbare energiebronnen tegen 1995 voor 2 % van de totale energiekonsumptie zorgen.