Advertentie
Advertentie

Lambermont van a tot z

ABS of antiblokkeersysteem: benaming van enkele mechanismen die moeten verhinderen dat het Vlaams Blok de werking van het Brussels Parlement blokkeert. Het belangrijkste is de opheffing van de regel dat reglementswijzigingen en bepaalde ordonnanties met een meerderheid in elke taalgroep moeten worden goedgekeurd. Als er in de Nederlandse taalgroep geen meerderheid is, wordt na één maand opnieuw gestemd en volstaat het dat een derde van de Vlaamse parlementsleden de maatregel goedkeurt.Binnenlands bestuur: de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) krijgen op 1 januari 2002 een ruime bevoegdheid om hun binnenlands bestuur te organiseren. Daartoe kunnen ze de Gemeentewet, de Provinciewet, de lokale verkiezingswetgeving en enkele aanverwante wetten (kerkfabrieken, agglomeraties en federaties) wijzigen, aanvullen of vervangen. De federale overheid blijft echter bevoegd voor de politie, de brandweer, het pensioenstelsel van de lokale ambtenaren en de bescherming van de taalminderheid in de faciliteitengemeenten en Brussel.Brussels Parlement: om de Vlaamse parlementsleden in staat te stellen hun mandaat beter uit te oefenen, wordt het aantal leden van het Brussels Parlement verhoogd van 75 naar 89, van wie 17 (in plaats van 11) Vlamingen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die bevoegd is voor het Nederlandstalige onderwijs- en cultuurbeleid en uit de Vlaamse leden van het Brussels Parlement bestaat, wordt extra uitgebreid met vijf leden, aangewezen op basis van de uitslag van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. In plaats van de zes leden die door het Brussels Parlement worden afgevaardigd, kiezen de Brusselse Vlamingen vanaf 2004 rechtstreeks hun zes vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement. In ruil voor dat alles krijgt Brussel 25 miljoen euro per jaar van de federale regering, waarvan 80 procent naar de Franse en 20 procent naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaat.Buitenlandse handel: de gewesten worden op 1 januari 2002 volledig bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid. De Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel wordt afgeschaft. Een federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel verzamelt en verspreidt informatie en organiseert gezamenlijke handelsmissies.Duitstalige Gemeenschap: een aparte wet verhoogt het aantal leden van de gemeenschapsregering van drie naar vijf en trekt de federale dotatie geleidelijk op.Fiscale autonomie: de belastingbevoegdheid van de gewesten wordt op 1 januari 2002 uitgebreid. Ze krijgen de volledige bevoegdheid over het kijk- en luistergeld, de successierechten, de onroerende voorheffing, de registratierechten, de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling, het eurovignet, de belasting op spelen en weddenschappen, de belasting op automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op drankslijterijen. Op het deel van de personenbelasting dat de gewesten als dotatie van de federale overheid krijgen, kunnen zij, binnen bepaalde grenzen, kortingen toestaan, opcentiemen heffen en belastingverminderingen of -vermeerderingen toepassen.Herfinanciering van de gemeenschappen: de Vlaamse en de Franse Gemeenschap krijgen een extra dotatie van 200 miljoen euro in 2002, oplopend tot 1,1 miljard euro in 2012. Doordat die Lambermontdotatie, evenals de bestaande onderwijsdotatie, vanaf 2007 aan de economische groei wordt gekoppeld, komt de herfinanciering in feite op bijna 3 miljard euro in 2012. Vanaf dat jaar wordt de Lambermontdotatie verdeeld volgens de opbrengst van de personenbelasting. Tot zolang gebeurt de verdeling deels op grond van het aantal leerlingen, deels op grond van de personenbelastingopbrengst.Landbouw: de gewesten worden op 1 januari 2002 zo goed als volledig bevoegd voor het landbouwbeleid. De belangrijkste uitzondering betreft de kwaliteit van grondstoffen, dieren, planten en dierlijke en plantaardige producten, voor zover die verband houdt met de volksgezondheid, waarvoor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd blijft. In de Europese Landbouwraad vertolkt een federaal regeringslid het gezamenlijke standpunt van de gewesten.Ontwikkelingssamenwerking: op 1 januari 2004 gaan onderdelen van ontwikkelingssamenwerking naar de gewesten en de gemeenschappen, voor zover die verband houden met hun bevoegdheden. Een werkgroep moet een en ander verduidelijken tegen eind 2002.Partijfinanciering: de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap kunnen, ter aanvulling van de federale regeling, hun politieke partijen financieren.Plantentuin: de Nationale Plantentuin in Meise wordt, na het sluiten van een samenwerkingsakkoord, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, maar de plantencollectie blijft federaal en de Franse Gemeenschap mag er personeel tewerkstellen.Verkiezingsuitgaven: de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap kunnen, in plaats van de federale controlecommissie, zelf hun verkiezingsuitgaven en de mededelingen van hun regering controleren.Vlaamse schepen: de Brusselse gemeenten die een Vlaamse schepen of OCMW-raadsvoorzitter aanstellen, krijgen een deel van de 25 miljoen euro die de federale regering jaarlijks ter beschikking stelt.Zeevisserij: wordt op 1 januari 2002 een volledig Vlaamse bevoegdheid.