MAP: geen nieuwe landbouwvergunningen meer vanaf 1996

BRUSSEL (tijd) - Het zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde Mestactieplan (MAP) bevat een feitelijke stop van alle nieuwe vergunningen in de landbouw vanaf 1 januari 1996. Er wordt een uitzondering toegestaan voor gezinsveeteeltbedrijven, maar dan slechts in bepaalde zones en mits een feitelijke compensatie van andere, vooral industriële vergunninghouders. Dit blijkt uit een interpretatie van artikel 26 uit het zopas goedgekeurde MAP.Dat artikel in het MAP voorziet een maximale dierlijke mestproduktie in Vlaanderen van 169 miljoen kg stikstof en 75 miljoen kg fosfaat (P205). Dit is de mestproduktie in '92, zoals blijkt uit de land- en tuinbouwtelling. Die produktie is nu al ruim overschreden en dat zal door de Vlaamse regering nog voor het einde van dit jaar officieel vastgesteld worden, aldus Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu in een toelichting op het MAP.