Meer kansarmen doen beroep op Vlaams Woningfonds

(tijd) - Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen heeft in 1995 2.152 woonkredieten uitbetaald aan grote gezinnen met drie of meer kinderen voor een totaal bedrag van 5 miljard frank. 'De doelgroep van het Woningfonds wordt meer en meer kansarm', stelt directeur-generaal Erik Arijs. 'In 1995 hadden bijna 17 procent van de ontleners geen arbeidsinkomen. Amper 14 procent van de leningen was bestemd voor nieuwbouw tegen 40 procent in 1990'.Uit het jaarverslag 1995 van het Vlaams Woningfonds blijkt dat in 16,86 procent van de toegekende leningen de ontlener enkel over een vervangingsinkomen beschikte. In 1992 was dat maar in 9,49 procent van de gevallen zo. 'Ongetwijfeld zou deze bevolkingsgroep zonder het Vlaams Woningfonds uit de maatschappelijke boot vallen op het vlak van een gezonde huisvesting', stelt Marcel van Breen, voorzitter van de raad van bestuur. Volgens directeur-generaal Erik Arijs onderscheidt het Vlaams Woningfonds zich van andere hypoteekverstrekkers door zijn sterk sociale rol. 'Wij werken voor gezinnen, dit betekent voor de toekomst van ons volk', beklemtoont Arijs. 'Het Vlaams Woningfonds ondersteunt en begeleidt mingegoede gezinnen in de eerste plaats naar eigendomsverwerving'. Dat de doelgroep steeds kansarmer wordt, blijkt uit de sociale analyse van de activiteiten van het Vlaams Woningfonds, dat zowel woonkredieten verstrekt als huurhulp. 'Allen willen woonzekerheid, eigenwaarde, veiligheid en geborgenheid verkrijgen en dat trachten wij te verstrekken tegen sociale voorwaarden', onderstreept Arijs.