Melkkwota drijven Belgisch-Nederlandse konkurrentie op de spits

(tijd) - "Campina voert een politiek van aankoop met verlies in België terwijl ze in Nederland op een statutair afgeschermde markt werkt waarop ze een machtspositie heeft.' Zo luidt in één zin de aanklacht van de Belgische groep Inco-Inex tegen haar Nederlandse konkurrent Campina. De vraag naar zuivelprodukten vertoont in Europa een stijgende lijn. Dwars daartegenover staan de opgelegde kwota voor melkproduktie. Neem daarbij nog de investeringen van zuivelbedrijven die gericht zijn op een grotere kapaciteit dan wat de grondstoffenmarkt biedt en meteen is duidelijk dat de zuivelsektor ruimte biedt voor allerlei zware konkurrentiële stellingnames. De Europese zuivelmakrt is een complex geheel met vele historische achtergronden. Vooraleer in te gaan op de jongste klacht van Inco-Inex heeft het zin eerst de spelers en het spel te omschrijven.